Kanta haltuun!

Jokaisen optisen alan toimijan on liityttävä Kanta-järjestelmään tämän vuoden aikana. Uuden yhteisliittymismallin ansiosta liittyminen on helppoa myös konserneille ja franchising-yritysketjuille.

Helpotusta yksityiselle puolelle

Yksityisen terveydenhuollon yhteisliittymismallia on tarkennettu ja laajennettu. Potilastiedon arkistoon, eli Kanta-palveluihin liittyminen on nyt yksinkertaisempaa esimerkiksi konserneille ja franchising-yritysketjuille. Sopimusmalli pääliittyjän ja mukana liittyvien vastuista ja velvollisuuksista selkeyttää osapuolten rooleja Kanta-palvelujen käytössä.

Pääliittyjä voi liittää mukanaan samassa yritysketjussa, esimerkiksi franchisingketjussa tai konsernissa toimivia muita terveydenhuollon toimintayksiköitä, jotka käyttävät pääliittyjän potilastietojärjestelmää. Pääliittyjä tekee liittymishakemuksen ja vastaa potilastietojärjestelmästä ja siitä, että järjestelmä täyttää voimassaolevat kansalliset vaatimukset.

Yhteisliittymismalli tukee ja tehostaa Kanta-palveluihin liittymistä, ja siksi myös Suomen Optinen Toimiala on ollut mukana kehitystyössä. Kaikkien optisen alan toimijoiden on liityttävä Kanta-järjestelmään vuoden 2016 aikana.

Liittymistä on tuettu erilaisin koulutuksin, joihin yritykset ovat THL:n erikoissuunnittelija Päivi Achten mukaan ottaneet hyvin osaa. Kantaan liitytään viikoittain.

– Meillä on kymmenkunta yksityistä liittyjää, ja pitkin kevättä tulee lisää viikoittain, ensin liittyvät suuremmat lääkäriasemat ja työterveyshuollot, sitten perässä pienempiä yrityksiä, Achte sanoo.

Kaikki potilastietojärjestelmät eivät ole vielä saavuttaneet Kanta-vaatimustenmukaisuutta ja siksi liittymiset ovat Achten mukaan viivästyneet. Edellytykset liittymiselle ovat Kanta-vaatimukset täyttävä (sertifioitu) järjestelmä ja yrityksessä tehdyt laadunhallintaan ja toimintamalleihin kuuluvat liittymisvalmistelut, eli omavalvontasuunnitelma, varmennekorttien hankkiminen ja kansallisten toimintamallien tunteminen.

Omakanta kerää kävijöitä

Julkinen terveydenhuolto on liittynyt Kanta-palveluihin, mutta ei vielä hyödynnä tietojen hakua Kanta-arkistosta. Yksityinen terveydenhuolto liittyy pääsääntöisesti vuoden 2016 aikana. Kanta-palveluiden käytön odotetaan yleistyvän kattavasti ja nopeasti.

Omakanta-palvelu on avoinna kansalaisille tietoturvallisesti verkossa vuorokauden ympäri. Sen käyttö lisääntyy koko ajan. Kuukaudessa palveluun kirjaudutaan noin 600 000 kertaa. Myös sähköisen reseptin käyttö on jo vakiintunut terveydenhuollossa, ja paperinen resepti on poikkeus.

Rakenteinen kirjaaminen – missä mennään?

Rakenteiset tietosisällöt ovat tällä hetkellä THL:n tarkastelussa termien, koodien ja myös sisältöjen suhteen. Työryhmä on saanut ensimmäiset kommentit näistä kaikista ja työstänyt hanketta eteenpäin ehdotusten pohjalta.

Työryhmään kuuluvan optikko Satu Aution mukaan hommaa on riittänyt jokaiselle. – Työtä olikin vielä paljon, ja kaikki työryhmän jäsenet ovat saaneet kotitehtäviä tarkistusta varten, Autio kertoo.

Autio uskoo, että sisällöt ovat valmiit maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen odotetaan julkaisulupaa.

Kolme askelta kantaan

  1. Aloita heti! Potilastiedon arkistoon on liityttävä niin pian kuin mahdollista. Optikkoliikkeet voivat toteuttaa omat liittymisprosessinsa vuoden 2016 aikana. Liittymisprosessi vie aikaa vähintään 4 kuukautta.
  2. Valmiit ohjeet auttavat. Käytä hyväksesi sinua varten laadittuja ohjeita SOTin helmikuun Kantatiedotteesta. Ohjeet ovat vapaasti muokattavissa yksittäisten optikkoliikkeiden tarpeisiin.
  3. Muista silmälääkärin ja optikkoliikkeen erilaiset velvoitteet omavalvontasuunnitelmissa.
    • Optikkoliikkeillä on aina velvollisuus tehdä molemmat omavalvontasuunnitelmat.
    • Silmälääkärin osalta tilanteeseen vaikuttaa, toimiiko lääkäri ammatinharjoittajana vai yhtiön kautta.
    • Kanta-järjestelmän osalta puolestaan vaikuttaa se, liittyykö lääkäri tai optikko Kantaan itsenäisesti.