Optometrian Eettinen Neuvosto

Laillistettujen optikkojen ammatinharjoittamista ohjaa ja valvoo Optometrian Eettinen Neuvosto OEN. OEN voi antaa lausuntoja, toimintaohjeita, suosituksia sekä muita kannanottoja. Se myös seuraa ja valvoo niiden toteutumista. OEN voi antaa huomautuksia tai varoituksia sekä tarvittaessa saattaa asian valvovan viranomaisen tutkittavaksi.

Varsinaiset jäsenet:
Tiina Toivonen, lainsäädäntöasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät, OEN:n puheenjohtaja
Jari Ahlgren, optikko, optometristi, B.Sc. in Optometry (U.S)
Satu Autio, optometristi YAMK, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu
Merja Kuusela, optometristi, koulutuspäällikkö
Jussi Paterno, silmätautien erikoislääkäri

Asiantuntijajäsenet:
Soile Lindstedt, järjestöpäällikkö, ERTO
Panu Tast, toimitusjohtaja, NÄE ry

Muut asiantuntijat; perustajayhdistysten hallitusten edustajat:
Henri Kaseva, NÄE ry:n hallitus
Tuomo Turpeinen, B.Sc in Optometry (U.S), SOA ry:n hallitus

Sihteeri:
Taina Lehtovaara, koordinaattori, jäsenpalvelut ja hallinto NÄE ry

Yhteystiedot: oen@naery.fi

Optometrian Eettisen Neuvoston säännöt

Oppaat, ohjeistukset ja materiaalit

OEN Suositus myopian hoitoon

OEN Hyvä optometristin tutkimuskäytäntö -ohjeistus

OEN Optometrian rakenteinen kirjaaminen

OEN Kootut toimintaohjeet – Lausunnot, suositukset ja kannanotot

OEN Optikon arvio silmälöydöksistä 2020

Optikkojen ammattioikeudet ja täydennyskoulutusrekisteri

Optikon ammatinharjoittamisesta säädetään terveydenhuollon ammattihenkilölaissa, terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksessa ja Valviran kannanotossa koskien terveydenhuollon ammattihenkilöiden välistä työnjakoa. Optikoilla on muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden tapaan lakisääteinen velvoite ylläpitää ammattiosaamistaan kliinisessä työssä toimiessaan. Täydennyskoulutusvelvoite perustuu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Optometrian Eettinen Neuvosto ohjaa ja valvoo optikoiden täydennyskouluttautumista.

Siirry täydennyskoulutusrekisteriin

Tietosuojaseloste

Täydennyskoulutusrekisteriä ylläpitää Suomen Optometrian Ammattilaiset (SOA) Optometrian Eettisen Neuvoston (OEN) toimeksiannosta.

OEN Tietosuojaseloste 2019

Toimintakertomus

2019-2020 Optometrian Eettisen Neuvoston toimintakertomus (PDF)

2017-2018 Optometrian Eettisen Neuvoston toimintakertomus (PDF)

OEN:n toimintaa ylläpitävät SOA ja NÄE ry