Täydennyskoulutus

Optikolla ja optometristillä on terveydenhuollon ammattihenkilönä lakisääteinen velvoite ylläpitää ja kehittää ammattiosaamistaan. Näkemisen ja silmäterveyden ala elää murroksessa, jossa uusien taitojen omaksuminen on myös elinehto. Tulevaisuuden mahdollisuuksia riittää, joten kannustamme kaikkia alan ammattilaisia koulutuksen pariin!

Täydennyskoulutusvelvoite perustuu lakiin

Täydennyskoulutusvelvoite perustuu Lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559 ja täydennyskoulutusta koskien on annettu asetus 1194/2003. Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta on myös laadittu valtakunnallinen suositus terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuksesta. Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Valvira ohjaa ja valvoo terveydenhuollon ammattilaisten toimintaa.

Terveydenhuollon täydennyskoulutussuosituksessa koulutuksen tavoitteena on terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen, kehittäminen ja syventäminen – suositukset koskevat myös täydennyskoulutuksen suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja arviointia. Optikon tulee kouluttautumisellaan ylläpitää ja täydentää kliinisen optometrian ammattitaitoa ja laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävien edellyttämää osaamista.

Optometrian Eettinen Neuvosto valvoo täydennyskoulutusta

Optometrian Eettinen Neuvosto ohjaa ja valvoo täydennyskoulutusta. Neuvosto on määritellyt optikoiden kouluttautumiselle minimirajan, joka on 30 pistettä viiden vuoden seurantajaksolla. OEN:n hyväksymästä koulutuksesta 60 min vastaa 1 täydennyskoulutuspistettä (tk-piste). Optikoiden ammattioikeudet ja täydennyskoulutusrekisterin pistejärjestelmässä ovat näkyvillä viiden seurantavuoden pisteet, kuluvan vuoden ollessa näistä viides vuosi.

Optikko voi hankkia tarvitsemaansa täydennyskoulutusta esimerkiksi:

  • optometrian koulutuspäiviltä
  • optometrian ja oftalmologian konferensseista
  • kotimaisista ja kansainvälisistä verkkokoulutuksista
  • muiden terveydenhuollon toimijoiden tuottamista näönhuoltoon ja silmien terveydentilaan liittyvistä koulutuksista tai luennoista
  • ammattikorkeakoulujen tuottamasta optometrian alan täydennyskoulutuksesta ja opinnäytetöiden esityksistä
  • itse tuotetuista näönhuoltoon ja silmien terveydentilaan liittyvistä esityksistä tai asiantuntija luennoista
  • perehtymällä ja osallistumalla tilaisuuksiin, joissa informoidaan ammattitoimintaa koskevista säännöksistä ja määräyksistä tai alalla tapahtuvista ajankohtaisista muutoksista

Täydennyskoulutusrekisteri

Täydennyskoulutuspisteet kirjataan OEN:n ylläpitämään täydennyskoulutusrekisteriin. Kirjaus tehdään omalla sote-ammattikortilla.

Siirry kirjaamaan täydennyskoulutuspisteesi