Lausunnot ja linjaukset

NÄE ry:n tavoitteena on maailman paras näönhuolto. Ajamme aktiivisesti jäsentemme etuja ja teemme tunnetuksi alan mahdollisuuksia ratkoa tämän hetken suurimpia terveydenhuollon ongelmia. Olemme sitoutuneet kaikessa toiminnassamme hyvän ja avoimen edunvalvontatavan periaatteisiin. Kuulumme EU:n edunvalvojarekisteriin, jonka tarkoituksena on lisätä edunvalvonnan läpinäkyvyyttä. Myös kotimaan edunvalvonnassa noudatamme samoja avoimuuden ja hyvän edunvalvontatavan periaatteita.

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n antamat lausunnot

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

NÄE ry:n lausunto tukee määritelmien selkeyttämistä asetuksessa, mikä parantaa tulkintaa. Terveydenhuollon käyttöoikeudet sosiaalihuollon asiakastietoihin ovat tarkoituksenmukaiset, mutta sosiaalihuollon pykälän 19 § perustelutekstissä tulisi näkyä yksityissektorin tarve tietojen siirtoon. Luovutuslupa ja sen kohdentaminen ovat selkeästi muotoiltuja, mutta asiakkaille todennäköisesti edelleen vaikeasti ymmärrettäviä. Ehdotettu luovutuslupien kohdentaminen vastaa toiminnan tarpeita ja on teknisesti toteutettavissa asiakas- ja potilastietojärjestelmissä.

Lausunto THL:N päätösluonnoksesta terveydenhuollon hoitoilmoitustietojen tiedonantovelvollisuuden laajentamisesta

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry tukee palvelujärjestelmän kehittämistä ja läpinäkyvyyden lisäämistä. Näe ry korostavat tarvetta koordinoidulle tiedonkeruulle ja automaatiolle, erityisesti hyödyntäen Kanta-järjestelmää. Lausunnossa tuodaan esiin huoli investointikustannuksista niille, joilla ei ole hoitoilmoitustoimintoa järjestelmissään. Aikataulua siirtyä tiedontoimituspalvelun käyttäjäksi pidetään epärealistisena, ja ehdotetaan Hilmo-raportoinnin korvaamista suoraan Kanta-palvelusta haettavilla tiedoilla. NÄE ry korostaa tarvetta huomioida erityisesti silmäterveydenhuollon palveluntuottajien tilanne ja vaatii realistisempaa siirtymäaikaa tiedontoimituspalvelun käyttöönotolle.

Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi rokotuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta

NÄE ry:n lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi rokotuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta sisältää useita keskeisiä huomioita:

1. Toimijoiden kilpailuneutraliteetti:

 • Näe ry pitää tärkeänä, että kaikkia terveyspalveluja tarjoavia toimijoita koskevat samat säännöt.
 • Rokotustoiminnan osalta on huomioitava, että terveydenhuollon palveluntuottajilla on oltava lupa ja velvoite viedä tiedot valtakunnalliseen rokotusrekisteriin.
 • Tilavaatimusten pitää olla apteekkien yhteydessä olevassa toiminnassa yhteneväisiä yksityisten terveyspalveluita tuottavien yritysten kanssa mm. yksityisyyden suojan ja hyvän hygienian varmistamiseksi.

2. Terveyspalveluiden ja apteekkien suhde:

 • Selkeyttämistä ja kilpailuneutraliteetin palauttamista terveyspalveluyritysten ja apteekkien välille vaaditaan.
 • Terveyspalvelutuotannon ehtojen on oltava yhtenäisiä eri toimijoiden välillä, erityisesti apteekkien ja terveyspalveluiden tarjoajien kesken.

3. Potilasturvallisuus:

 • Rokotustoiminnan laajentuessa kaikilta toimijoilta vaaditaan samat standardit rokotusten kirjaamisen, seurannan ja anafylaktisen shokin havaitsemisen suhteen.
 • Lääkärin rooli korostetaan, ja apteekkien on sisällytettävä rokotustoiminta osaksi lääkehoitosuunnitelmaansa.

4. Rokotusoikeuksien laajentaminen:

 • Ehdotetaan, että lääketieteen opiskelijoille annetaan rokotusoikeus näytön ja koulutuksen perusteella.
 • Pohditaan laajentamista kaikkiin laillistettuihin terveydenhuollon ammattihenkilöihin, mikä voisi tehostaa väestön rokottamista myös kriisitilanteissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain (asiakastietolaki) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry lausuu Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain (asiakastietolaki) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta.

NÄE ry:n näkemykset vaihtelevat pykälittäin, kuvastaen huolta sekä tietosuojan selkeydestä että käytännön toteutettavuudesta terveydenhuollon alalla.

Lausunnossa NÄE ry lausuu puoltavasti seuraaviin muutosehdotuksiin:

 • 57 §:n ehdotettu muutos (tiedonsaantioikeuden toteuttaminen tietojärjestelmän avulla)
 • 64 §:n ehdotettu muutos (terveydenhuollon sosiaalityöntekijän tiedonsaantioikeus)
 • 97 §:n ehdotettu muutos (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjaustehtävä)

Kielteinen kanta NÄE ry:llä on seuraaviin muutosehdotuksiin:

 • 3 §:n 1 momentin 11 kohdan ehdotettu muutos (palvelunantajan määritelmä)
 • 54 §:n ehdotettu muutos (lähetteen ja hoitopalautteen luovuttaminen)
 • 102 §:n ehdotettujen siirtymäaikojen muutokset

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyssä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä herättää useita huolenaiheita. Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry lausuu, että asetusluonnoksen määrittelemät yhteiset palvelut ja käyttöoikeudet eivät välttämättä ole riittävän kattavia tai tarkoituksenmukaisia. NÄE ry huomauttaa, että terveydenhuollon ammattilaisten käyttöoikeudet sosiaalihuollon asiakastietoihin ja päinvastoin ovat rajoittuneita, mikä saattaa heikentää hoitopolkujen tehokkuutta ja potilasturvallisuutta. Lisäksi asetuksen toteutettavuus ja kustannusvaikutukset, erityisesti potilastietojärjestelmien osalta, ovat merkittäviä huolenaiheita. Muutosten on todettu aiheuttavan lisäbyrokratiaa ja kustannuksia.

NÄE ry ehdottaa, että asetusluonnosta tulisi kehittää edelleen, jotta se olisi selkeämpi ja helpommin sovellettavissa sekä palvelujärjestäjien että käyttäjien näkökulmasta. Lisäksi korostetaan, että ammattihenkilöillä tulisi olla laajemmat oikeudet potilastietojen käyttöön ilman tarpeettomia rajoituksia.

Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta 

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asiassa ja pitää erinomaisena, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen laatua pyritään edistämään.  

NÄE pitää asetusluonnoksen 1§:n 1 momentissa esitettyjä täydennyskoulutuksen laadun edellytyksiä: potilasturvallisia, laadukkaita, vaikuttavia ja väestön terveyttä edistäviä palveluita sekä henkilöstön tehtävärakenteiden ja työnjaon kehittämistä keskeisinä sääntelyssä huomioon otettavina seikkoina, joita on perustelumuistiossa käsitelty laajasti. Silti asetus ja perustelumuistio jättävät ehdotetussa muodossa laadun edellytysten osalta myös tilaa harkinnalle. 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi hoitotakuusta

NÄE ry kiittää mahdollisuudesta lausua sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä, joka koskee kiireettömään perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn enimmäisajan muutosta.

Hallituksen tavoitteena on turvata kohtuullinen hoitoon pääsy julkisessa terveydenhuollossa, ottaen huomioon alueiden resurssit ja taloudellisen tasapainon. NÄE tukee hoitotakuun kiristämisen siirtämistä ja korostaa yksityisen sektorin palvelujen hyödyntämistä, mikäli hoitotakuuajat eivät toteudu. Lisäksi NÄE ehdottaa erikoissairaanhoidon hoitotakuuajan lyhentämistä ja yksikkökustannusten yhdenmukaista laskentaa julkisella sektorilla. Kritiikki kohdistuu myös avohoitokapasiteetin kasvattamisen priorisointiin ja sen sijasta NÄE ehdottaa palvelusetelien laajaa käyttöönottoa sekä välttämättömyyttä poistaa uudistuksen osana nopealla aikataululla terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksen 564/1994 16§:n optikkotoiminnan ei-lääketieteelliset rajoitukset. 

NÄE korostaa valtiovaltaa tukemaan hyvinvointialueita hoidon saatavuuden parantamisessa kaikkien resurssien hyödyntämisellä.

Vähimmäistietosisältöasetuksen luonnos

Näkeminen ja silmäterveys NÄE katsoo, että tiedon keräämisen tulee ensisijaisesti tukea hyvinvointialueiden niukkojen resurssien käyttöä tarkoituksenmukaisella ja taloudellisella tavalla. Se voi toteutua vain siten, että järjestämis- ja tuottamistapoja sekä eri palveluiden tuottajia pystytään aidosti vertaamaan keskenään. On erinomaista, että järjestämislain 29 § ja vähimmäistietosisältöasetus luovat pohjaa tiedolla johtamiselle. Vähimmäistietosisältöasetuksesta jäisi kuitenkin luonnoksen mukaan puuttumaan oleellisia tietoja. 

Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko; NÄE mukana kannanmuodostuksessa ja yhtyy lausuntoon, lausujana Erikoiskaupan liitto ETU ry

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategialuonnos

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä

Tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen; NÄE mukana kannanmuodostuksessa ja yhtyy lausuntoon, lausujana Erikoiskaupan liitto ETU ry

Hallituksen esitys perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 20222026 luonnos

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksien asetusluonnos

Kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpano

Monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvitys

Sosiaalihuoltolain muuttaminen

Yritysten määräaikainen kustannustuki

Lääkelain muuttaminen

Sote-uudistus

Iäkkäiden palvelukokonaisuus

Iäkkäiden laatusuositus 2020–2023

Laki kilpailulain muuttamisesta

Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko

Yrittäjyysstrategia

Lääkinnälliset laitteet

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräät siihen liittyvät lait

Verohallinnon arvonlisäveroilmoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionosuudet