Lausunnot ja linjaukset

NÄE ry:n tavoitteena on maailman paras näönhuolto. Ajamme aktiivisesti jäsentemme etuja ja teemme tunnetuksi alan mahdollisuuksia ratkoa tämän hetken suurimpia terveydenhuollon ongelmia. Olemme sitoutuneet kaikessa toiminnassamme hyvän ja avoimen edunvalvontatavan periaatteisiin. Kuulumme EU:n edunvalvojarekisteriin, jonka tarkoituksena on lisätä edunvalvonnan läpinäkyvyyttä. Myös kotimaan edunvalvonnassa noudatamme samoja avoimuuden ja hyvän edunvalvontatavan periaatteita.

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n antamat lausunnot

Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta 

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asiassa ja pitää erinomaisena, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen laatua pyritään edistämään.  

NÄE pitää asetusluonnoksen 1§:n 1 momentissa esitettyjä täydennyskoulutuksen laadun edellytyksiä: potilasturvallisia, laadukkaita, vaikuttavia ja väestön terveyttä edistäviä palveluita sekä henkilöstön tehtävärakenteiden ja työnjaon kehittämistä keskeisinä sääntelyssä huomioon otettavina seikkoina, joita on perustelumuistiossa käsitelty laajasti. Silti asetus ja perustelumuistio jättävät ehdotetussa muodossa laadun edellytysten osalta myös tilaa harkinnalle. 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi hoitotakuusta

NÄE ry kiittää mahdollisuudesta lausua sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä, joka koskee kiireettömään perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn enimmäisajan muutosta.

Hallituksen tavoitteena on turvata kohtuullinen hoitoon pääsy julkisessa terveydenhuollossa, ottaen huomioon alueiden resurssit ja taloudellisen tasapainon. NÄE tukee hoitotakuun kiristämisen siirtämistä ja korostaa yksityisen sektorin palvelujen hyödyntämistä, mikäli hoitotakuuajat eivät toteudu. Lisäksi NÄE ehdottaa erikoissairaanhoidon hoitotakuuajan lyhentämistä ja yksikkökustannusten yhdenmukaista laskentaa julkisella sektorilla. Kritiikki kohdistuu myös avohoitokapasiteetin kasvattamisen priorisointiin ja sen sijasta NÄE ehdottaa palvelusetelien laajaa käyttöönottoa sekä välttämättömyyttä poistaa uudistuksen osana nopealla aikataululla terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksen 564/1994 16§:n optikkotoiminnan ei-lääketieteelliset rajoitukset. 

NÄE korostaa valtiovaltaa tukemaan hyvinvointialueita hoidon saatavuuden parantamisessa kaikkien resurssien hyödyntämisellä.

Vähimmäistietosisältöasetuksen luonnos

Näkeminen ja silmäterveys NÄE katsoo, että tiedon keräämisen tulee ensisijaisesti tukea hyvinvointialueiden niukkojen resurssien käyttöä tarkoituksenmukaisella ja taloudellisella tavalla. Se voi toteutua vain siten, että järjestämis- ja tuottamistapoja sekä eri palveluiden tuottajia pystytään aidosti vertaamaan keskenään. On erinomaista, että järjestämislain 29 § ja vähimmäistietosisältöasetus luovat pohjaa tiedolla johtamiselle. Vähimmäistietosisältöasetuksesta jäisi kuitenkin luonnoksen mukaan puuttumaan oleellisia tietoja. 

Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko; NÄE mukana kannanmuodostuksessa ja yhtyy lausuntoon, lausujana Erikoiskaupan liitto ETU ry

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategialuonnos

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä

Tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen; NÄE mukana kannanmuodostuksessa ja yhtyy lausuntoon, lausujana Erikoiskaupan liitto ETU ry

Hallituksen esitys perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 20222026 luonnos

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksien asetusluonnos

Kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpano

Monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvitys

Sosiaalihuoltolain muuttaminen

Yritysten määräaikainen kustannustuki

Lääkelain muuttaminen

Sote-uudistus

Iäkkäiden palvelukokonaisuus

Iäkkäiden laatusuositus 2020–2023

Laki kilpailulain muuttamisesta

Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko

Yrittäjyysstrategia

Lääkinnälliset laitteet

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräät siihen liittyvät lait

Verohallinnon arvonlisäveroilmoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionosuudet