Lausunnot ja linjaukset

NÄE ry:n tavoitteena on maailman paras näönhuolto. Ajamme aktiivisesti jäsentemme etuja ja teemme tunnetuksi alan mahdollisuuksia ratkoa tämän hetken suurimpia terveydenhuollon ongelmia. Olemme sitoutuneet kaikessa toiminnassamme hyvän ja avoimen edunvalvontatavan periaatteisiin. Kuulumme EU:n edunvalvojarekisteriin, jonka tarkoituksena on lisätä edunvalvonnan läpinäkyvyyttä. Myös kotimaan edunvalvonnassa noudatamme samoja avoimuuden ja hyvän edunvalvontatavan periaatteita.

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n antamat lausunnot

Vähimmäistietosisältöasetuksen luonnos

Näkeminen ja silmäterveys NÄE katsoo, että tiedon keräämisen tulee ensisijaisesti tukea hyvinvointialueiden niukkojen resurssien käyttöä tarkoituksenmukaisella ja taloudellisella tavalla. Se voi toteutua vain siten, että järjestämis- ja tuottamistapoja sekä eri palveluiden tuottajia pystytään aidosti vertaamaan keskenään. On erinomaista, että järjestämislain 29 § ja vähimmäistietosisältöasetus luovat pohjaa tiedolla johtamiselle. Vähimmäistietosisältöasetuksesta jäisi kuitenkin luonnoksen mukaan puuttumaan oleellisia tietoja. 

Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko; NÄE mukana kannanmuodostuksessa ja yhtyy lausuntoon, lausujana Erikoiskaupan liitto ETU ry

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategialuonnos

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä

Tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen; NÄE mukana kannanmuodostuksessa ja yhtyy lausuntoon, lausujana Erikoiskaupan liitto ETU ry

Hallituksen esitys perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 20222026 luonnos

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksien asetusluonnos

Kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpano

Monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvitys

Sosiaalihuoltolain muuttaminen

Yritysten määräaikainen kustannustuki

Lääkelain muuttaminen

Sote-uudistus

Iäkkäiden palvelukokonaisuus

Iäkkäiden laatusuositus 2020–2023

Laki kilpailulain muuttamisesta

Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko

Yrittäjyysstrategia

Lääkinnälliset laitteet

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräät siihen liittyvät lait

Verohallinnon arvonlisäveroilmoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionosuudet