Opinnäytetyö: Liikennenäkemisen haasteet kasvavat iän myötä

Suomen väestö ikääntyy jatkuvasti. Liikennenäkeminen hankaloituu iän karttuessa etenkin kun silmäsairaudet lisääntyvät. Aikuisnäköisten liikennenäkeminen tarjosi mielenkiintoisen ja ajankohtaisen aiheen myös opinnäytetyölle.

– Terveydenhuollon ja näkemisen asiantuntijoina koimme erittäin tärkeänä aiheen, johon tulevaisuudessa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomioita sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Halusimme lisätä tietoisuutta ikääntymisen vaikutuksesta liikennenäkemiseen aikuisnäköisten keskuudessa. Halusimme myös muistuttaa optisen alan ihmisiä aiheen ajankohtaisuudesta, vaikka ajokorttilaki onkin muuttunut muutama vuosi sitten, kertovat Lotta Lähteenmäki, Jenni Rauvala ja Asta Saarinen.

Koulutustilaisuus muistutti

Projektimuotoinen opinnäytetyö toteutettiin järjestämällä koulutustilaisuus liikennenäkemisestä aikuisnäköisille. Koulutustilaisuus
toteutettiin Pirkanmaalla yhteistyössä ammattiautoilijoiden liikennekoulutuksia järjestävän Koulutus Peltomäen kanssa. Koulutustilaisuuden tavoitteena oli antaa ajankohtaista tietoa liikennenäkemisen vaatimuksista. Tarkoituksena oli saada myös kohderyhmä itse kiinnittämään huomio näkökykyynsä ja sen mahdollisiin puutteisiin.

– Ihminen ei välttämättä tiedosta näkönsä heikkenemistä, joten halusimme tuoda asian esiin kertomalla ikänäön vaikutuksesta näkemiseen muun muassa yleisimpien silmäsairauksien sekä niiden oireiden kautta. Toivomme, että kuulijaryhmämme oivaltaa koulutustilaisuutemme perusteella liikennenäkemisestä huolehtimisen tärkeyden.

– Suora palaute koulutustilaisuuden osallistujilta motivoi ja kannusti. Koulutustilaisuuteen osallistuneet olivat selvästi kiinnostuneita aiheesta. He osallistuivat aktiivisesti kyselemällä ja keskustelemalla kanssamme
aiheesta.

Yksilölliset tarpeet huomioitava

Olisi hyvä muistaa liikenteessä sekä toimivien silmälasien että aurinkolasien tärkeys aikuisnäköisille.

– Aikuisnäköisistä suuri osa ei välttämättä tiedosta oman näkemisen tarpeita ja mahdollisia puutteita. Optikoiden tulisi muistuttaa säännöllisistä näöntarkastuksista, etenkin 40–45 ikävuodesta eteenpäin, sekä silmien terveyden laajemman tutkimuksen tärkeydestä.

Näöntutkimusta tehdessä tulisi ottaa jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon myös liikennenäkemisen osalta.

– Siten voimme optikoina osaltamme parantaa liikenneturvallisuutta ja ikinäköisten näkemisen laatua. Koemme tärkeäksi, että aiheeseen kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota tulevaisuudessa etenkin optisella alalla, mutta myös valtakunnallisella tasolla

– Koemme tämän aiheen kuitenkin hyvin merkittäväksi sekä optisen alan että liikenneturvallisuuden kannalta. Optometristiopiskelijat
voisivat tulevaisuudessa tehdä mahdollisia jatkotutkimuksia opinnäytetyön aiheeseemme liittyen. Näin voisi löytyä lisää hyödyllistä tietoa ikääntymisen vaikutuksista liikennenäkemiseen.

Lue koko opinnäytetyö: www.theseus.fi