Miten toimialajärjestömme toimii?

NÄE ry on monen ammattilaisen päivittäisen työpanoksen summa, mutta mitä siihen kuuluu? Tässä sarjassa seuraamme, keitä toimialajärjestöön kuuluu ja mitä he käytännössä tekevät. Aloitamme järjestön yleisellä läpileikkauksella.

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala (NÄE ry) on kooltaan suhteellisen suuri toimialajärjestö. Siihen kuuluvat johtavat optikkoketjut, yksittäiset yrittäjävetoiset optikkoliikkeet, silmäklinikkayritykset sekä edellisiä palvelevat maahantuojat, tukkukaupat ja valmistajat. Järjestö syntyi noin vuosi sitten keväällä 2016, kun yksityiset silmäklinikkayritykset liittyivät silloiseen Suomen Optiseen Toimialaan (SOT).

Poliittisesti sitoutumaton NÄE ry on aktiivinen vaikuttamiskanava, joka kokoaa yhteen alan toimijat ja ajaa heidän etujaan. Rakenteellisesti näkemisen ja silmäterveyden toimiala on osa sekä erikoiskauppaa että terveydenhuoltoa. Tällä hetkellä reilu 80 % kaikista näkemisen ja silmäterveyden toimijoista ja niitä palvelevasta tuotekaupasta on NÄE ry:n sisällä.

Toimialamuutosta kohti

NÄE ry:n yhteisenä missiona on näönhuollon yritysten toimintaedellytysten ja ihmisten elämänlaadun edistäminen. Järjestö toimii virallisena tiedottamiskanavana kuluttajien ja jäsentensä suuntaan, lisäksi se tukee jäsenyrityksissä toimivien ammattihenkilöiden koulutusta ja jatkuvaa osaamisen kehittymistä. Myös ajankohtaisen tutkimus- ja tilastotiedon tuottaminen on järjestön vastuulla.
NÄE ry:n jokaiselle toimikaudelle on asetettu kärkitoimia ja -tavoitteita, jotka jakaantuvat elinkeino- ja terveydenhuoltopolitiikkaan sekä osaamisen kehittämiseen ja uudistuviin toimintamalleihin. Yksi kuluvan toimikauden merkittävimmistä tavoitteista liittyy toimialan uudistumiseen. NÄE ry:n hallitus on linjannut toimialajärjestölle erittäin aktiivisen roolin tämän muutoksen eteenpäin viemiseen. Järjestön tehtävänä ei ole puuttua kaupallisiin toimintoihin, mutta sen vastuulla on jäsenistön voimat yhdistämällä vaikuttaa toimintaedellytyksiin, sääntelyyn ja uudessa tilanteessa syntyviin työnjakoihin.

Valiokunnat, hallitus ja toimitusjohtaja

Kentän ääni ja ohjaus tulee kuuluviin jäsenkokousten ja valiokuntatyöskentelyn kautta. Valiokuntia järjestön sisällä on neljä: yrittäjävaliokunta, ketjuvaliokunta, tukkuvaliokunta ja silmä- klinikkavaliokunta. Valiokunnat kokoontuvat säännöllisesti ja edustavat kukin omaa osaamisaluettaan ja niillä jokaisella on kaksi jäsentä järjestön hallituksessa.

NÄE ry:ssä toimintaa johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Hallitus koostuu valiokuntien jäsenistä. Asioiden valmistelu on vuorovaikutteista valiokuntien ja NÄE ry:n järjestötoimiston välillä. Toimistossa palvelevat toimitusjohtaja, järjestökoordinaattori, projektikoordinaattori ja tiedottaja. Toimisto organisoi järjestön laatimat toteutukset.

Yhteistyössä on voimaa

Yli 80 % kaikesta alan uudesta lainsäädännöstä tulee EU:sta, ja siksi järjestön toiminta ulottuu kansallisen kentän lisäksi myös ulkomaille. NÄE ry on pohjoismaisen optikkoneuvosto NOR:n ja eurooppalaisen optometriajärjestö ECOO:n jäsen.

Kotimaassa asioita ajetaan yhdessä Kaupan liiton ja Suomen Yrittäjien kanssa. Kaupan liiton kautta olemme osa Elinkeinoelämän keskusliittoa, ja siten edistämme jäsenyritystemme kaupan toimintaedellytyksiä. Suomen Yrittäjien kautta taas vaikutamme yrittäjävetoisten jäsenyritystemme aseman parantamiseen ja yrittämisen olosuhteisiin. SY on vaikutuskanava myös terveydenhuoltopuolelle. Suomen Yrittäjien sisällä NÄE ry ajaa vahvasti esimerkiksi sote uudistukseen liittyviä asioita.

Näkemisen ja silmäterveyden toimialan yhteistyöjäseniä ovat: Suomen Optometrian Ammattilaiset ry (SOA), Suomen Työnäköseura ry ja Suomen Piilolasiseura ry sekä alan koulutusta tarjoavat Metropolian ja Oulun ammattikorkeakoulut sekä Markkinointi-instituutti. Ohjeiden mukaan vastuullisesti Optikon ammatinharjoittamista ohjaa ja valvoo Optometrian Eettinen Neuvosto. OEN voi antaa lausuntoja, toimintaohjeita, suosituksia, huomautuksia tai varoituksia sekä tarvittaessa saattaa asian valvovan viranomaisen tutkittavaksi.

Optikko-kilta ry taas toimii optiselta alalta aktiivisesta työelämästä eläkkeelle jääneiden tai eläkkeelle pian siirtyvien jäsenten yhdistävänä elimenä. Yhteistyötä tehdään myös muiden järjestöjen kanssa: Suomen Silmälääkäriyhdistys, Suomen Yrittäjien yksityisen terveydenhuollon toimialajärjestöt LPY ry ja Fysi ry sekä Hyvinvointialan liitto ovat näistä keskeisimpiä.

Uuden yhteistyön koordinointitarpeen tuovat myös isot valtakunnalliset erikoissairaanhoidon yksityiset toimijat ja julkisenemmistöisesti omistetut yhtiöt.