Opinnäytetyö: Katsaus myopiakontrolliin

Metropolian opiskelijat Sara Karvonen ja Anna Murto saivat idean opinnäytetyöhönsä, kun työelämästä tuttu yhteistyökumppani otti kouluun yhteyttä ja toivoi asiakkailleen käyttöön tietopakettia myopiakontrollista.

Myopian kasvun hidastaminen on ajankohtainen ja maailmanlaajuinen aihe, sillä sen on todettu olevan riskitekijä monille silmäsairauksille ja aiheuttavan myös taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia. Myopiakontrollilla tarkoitetaan myopian kasvun hidastamista eri silmä- ja piilolasiratkaisujen tai lääkeaineiden avulla.

– Tartuimme tilaisuuteen, sillä aihe vaikutti mielenkiintoiselta ja lisäksi emme tienneet myopiakontrollista vielä kovin paljon. Halusimme tehdä opinnäytetyömme ajankohtaisesta ja meitä kiinnostavasta aiheesta, josta olisi hyötyä myös työelämässä, kertovat Karvonen ja Murto.

– Koimme tärkeäksi myös saada tietää, kuinka voimme omassa työssämme mahdollisesti hidastaa myopian kasvua.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ensimmäinen suomenkielinen katsaus myopiakontrolliin. Tavoitteena oli kartoittaa mitä eri keinoja optikoilla on myopian kasvun hidastamiseksi ja selventää eri hoitokeinojen tehokkuutta. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui haasteellinen systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Lisähaasteena tekijöillä oli suomenkielisen materiaalin puute, uuteen aiheeseen piti perehtyä vieraalla kielellä.

– Myopiakontrollista ei löydy suomenkielistä tietoa juuri lainkaan, joten kävimme työssämme läpi lähinnä englanninkielistä materiaalia. Toteutimme työn systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, joka on arvokas mutta samalla varsin työläs menetelmä.

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen alkuperäistutkimusten perusteella voi todeta, että silmälasi- ja piilolasiratkaisut ovat oikein käytettynä turvallisia ja tehokkaita myopiakontrollikeinoja. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi tekijät koostivat työelämän yhteistyökumppanille asiakaslähtöisen esitteen myopiakontrollista.

Ei kovin tunnettu Suomessa

Tekijöiden mukaan suomenkielisen materiaalin puute viittaisi siihen, että myopiakontrolli ei ole kovin tunnettu Suomessa. Maailmalla aihetta on kuitenkin tutkittu jo useamman vuosikymmenen ajan ja materiaalia löytyi yllättävän paljon. Työn edetessä tekijät tutustuivat myös myopiaan ja sen kehittymiseen.

– Huomasimme, että monet myopiakontrollikeinoista olivat jo valmiiksi tuttuja näönkorjaustapoja, kuten monitehopiilolasit. Oli mielenkiintoista lukea viimeisimmistä myopian kehityksen teorioista, mikä auttoi meitä myös ymmärtämään myopiakontrollikeinojen vaikutustapoja paremmin.

Karvosen ja Murron mukaan myopiakontrolli kannattaa pitää aina mielessä, kun asiakkaaksi saapuu likinäköinen lapsi tai nuori. Osaa kontrollikeinoista tarjotaan jo päivittäin optikkoliikkeissä, joten perustieto niistä on suurimmalla osalla optikoista jo tiedossa. Takeita kontrollin tehokkuudesta ja toimivuudesta ei voida kuitenkaan antaa.

– Mielestämme on kuitenkin tärkeää tarjota asiakkaalle erilaisia vaihtoehtoja näön korjaukseen, ja likinäköiselle lapselle ja nuorelle hyvä vaihtoehto on myopiakontrollikeinot. Vaihtoehdot laajenevat koko ajan ja muualla maailmassa on jo saatavilla erityisesti myopiakontrolliin suunniteltuja silmälasilinssejä ja piilolaseja.

Myopiakontrollikeinojen tehokkuus vaihtelee yksilöiden välillä, minkä on arveltu johtuvan erilaisista myopisoitumisen syistä. Asiakkaan ohjeistus ja seuranta ovat erityisen tärkeitä, jotta myopiakontrollikeino toimisi toivotulla tavalla.

– Kontrollikeinojen tarkoituksenmukainen käyttö takaa parhaimman lopputuloksen, joten asiakkaan tarkka ohjeistus, esimerkiksi piilolinssien käytössä, on tärkeää. Alkuperäistutkimuksissa korostettiin, että onnistuneen myopiakontrollin perustana on tarkka täyskorjaus kauas. Useilla kontrollikäynneillä seurataan taittovirhemuutoksia ja tarvittaessa muutetaan voimakkuuksia tai vaihdetaan kokonaan kontrollikeinoa, toteavat Karvonen ja Murto.

Karvosen ja Murron opinnäytetyö palkittiin syksyllä Metropolian optometrian koulutusohjelman parhaana – työtä on kehuttu kiinnostavaksi, ajankohtaiseksi ja keskustelua herättäväksi.

– Saamamme palaute on ollut positiivista – on ollut ilo huomata, että työmme on selkeästi tarpeellinen työelämälle. Myös työelämän yhteistyökumppanimme oli erittäin tyytyväinen lopputulokseen, iloitsevat tekijät.

Lue koko opinnäytetyö: theseus.fi