Erto: Optikoiden lisäkouluttautuminen

Suomen Optometrian Ammattilaiset SOA kartoitti 3/2017 jäsenkyselyllä optikoiden tämän hetkistä lisäkoulutustilannetta ja konkreettista tulevaisuuden tarvetta lisäkoulutusten järjestämiseen. Tätä Näe-lehden juttua kirjoittaessa kyselyyn oli vielä viikko aikaa vastata, mutta optikkokunnan vastausaktiviteetti oli kiitettävän ripeä (yli 300 vastausta), joten saimme hyvin koottua alustavaa tietoa. Kyselyn tuloksista tehdään myös kattavampi kartoitus toimialan käyttöön.

Kyselyn vastaukset ovat tärkeitä myös optikoiden työehtosopimuksen palkkausmääräysten kehittämisen vuoksi. Työehtosopimusneuvotteluissa sovittu erillinen palkkaustyöryhmä työskentelee parhaillaan ja sen tehtävänä on neuvotella koulutuksen ja optometristitutkinnon sisällön muuttumisen huomioimisesta työehtosopimuksen palkkausmääräyksissä, palkkausmääräysten toimivuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Taustaa

Nykyinen optometristitutkinto sisältää piilolasien sovittamiseen (PL), diagnostisten lääkeaineiden käyttöön (DG) ja heikkonäköisten apuvälinesovittamiseen (HA) liittyvät koulutusosiot. Tällä hetkellä Suomessa on noin 160 edellä mainitun optometristitutkinnon suorittanutta optikkoa, jotka ovat koulutuksensa päätteeksi saaneet tutkinnon myötä laillistuksen myös PL, DG, ja HA-tehtäviin. Työterveyshuollon asiantuntijakoulutus (THA) on ainoa varsinainen lisäkoulutus, jonka nykyisen optometristitutkinnon suorittaneet vielä käyvät erillisenä lisäkoulutuksena.

Diagnostisten lääkeaineiden käyttökoulutus

Metropolia ammattikorkeakoulussa on vuosien 2011-2016 välillä koulutettu noin 310 optikkoa diagnostisten lääkeaineiden käyttökoulutuksessa, jota edellytetään ”Pro Auctore”-lääkemääräyksellä vastaanottotoimintaan hankittavien lääkkeiden määräämisessä. Koulutuksessa hankitaan valmiudet käyttää turvallisesti silmän pintapuuduteaineita ja laajentavia sekä akkommodaatiota lamaannuttavia lääkeaineita omassa tutkimustoiminnassa.

Kyselytutkimuksen alustavien tulosten mukaan noin 33 %:lla optikoista olisi DG-lisäkoulutus hankittuna. Näistä DG-oikeus sisältyy tutkintoon noin 11 %:lla. Reilut 30 % vastaajista ilmoittaa aikovansa hakeutua DG-koulutukseen, suurin osa seuraavan kahden vuoden aikana. Piilolasien sovittamiseen laillistava lisäkoulutus Kyselyyn vastanneista 93 %:lla on PL-oikeus ja tämä prosentti korreloi aikaisempiin tutkimuksiin.

Työterveyshuollon asiantuntijakoulutus

Työterveyshuollon asiantuntijakoulutus on työterveyshuoltolain mukaista työterveyshuoltoon pätevöittävää koulutusta, jota edellytetään kaikilta asiantuntijatehtävissä toimivilta. THA-koulutus oli 65 %:lla suoritettuna ja 19 % suunnitteli hakeutuvansa lisäkoulutukseen.

Heikkonäköisten apuvälineiden sovittamisen lisäkoulutus

HA-lisäkoulutus on v. 2014 jouluna ja siitä eteenpäin valmistuneilla mukana tutkinnossa. Suhteellisen suuri määrä, 17 % vastaajista, koki tarvitsevansa työssään HA-osaamista jo nyt tai ainakin jatkossa. Vapaissa palautteissa oli näkemyksiä siitä, että heikkonäköisten apuvälinesovittamiseen liittyviä taitoja tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa yhä enemmän.

Vastauslukemat seuraavat suhteellisen hyvin optikoiden tämän hetkistä määrää toimialalla (1650 hlöä, virhemarginaali +-3 %). Vuoden alusta voimaan tullut eläkeuudistus on huomioitu oheisessa kaaviossa siten, että v. 1951–1954 syntyneet eivät ole näissä lukemissa mukana.