Likinäköisyys tuleva kansanterveyskriisi

Likinäköisyyden ja voimakkaan likinäköisyyden esiintyvyys lisääntyy eri puolilla maailmaa. Brien Holden Vision Instituten suorittamassa tuoreessa tutkimuksessa arvioidaan, että vuoteen 2050 mennessä 5 miljardia (50 prosenttia) ihmisistä on likinäköisiä ja miljardi (10 prosenttia) voimakkaasti likinäköisiä. Tämä saattaa vaikuttaa merkittävästi kattavien silmähoitopalvelujen, kuten taittovirheitä korjaavien ratkaisujen, esim. silmälasien ja piilolinssien suunnitteluun, joilla voidaan korjata likinäköisyyttä ja hidastaa sen etenemistä. Optiset ja ympäristöllisiin olosuhteisiin puuttuvat interventiot voivat auttaa voimakkaaseen likinäköisyyteen liittyvien silmäkomplikaatioiden ehkäisyssä ja hallinnassa ja siten vähentää likinäköisyyden taakkaa.

Viime aikoina likinäköisyys on ollut voimakkaasti esillä valtavirtamediassa. Otsikoissa on puhuttu ”likinäköisyyspommista”1 ja siitä, miten ”yöpiilolinssit estävät lasten likinäköisyyttä.”2

Likinäköisyyteen liittyvät kasvavat huolet ovat jo saaneet joidenkin
maiden hallitukset ryhtymään toimiin ongelman ratkaisemiseksi. Taiwanissa säädettiin laki, joka ”kieltää liiallisen ruutuajan”, ja Singaporen kansanterveyskampanjat ovat kannustaneet lapsia viettämään enemmän aikaa ulkosalla. Näiden viestien myötä saatamme päätyä pohtimaan likinäköisyyden aiheuttaman taakan suuruutta sekä strategioita ja/tai ratkaisuja, joilla sitä voitaisiin keventää.

Ongelman suuruus

Brien Holden Vision Instituten tuoreessa tutkimuksessa arvioidaan, että likinäköisyyden (≤ -0,50 D) esiintyminen lisääntyy maailmanlaajuisesti
28 prosentin osuudesta (eli 2 miljardista henkilöstä) vuonna 2010 lähes
50 prosenttiin (eli 5 miljardiin henkilöön) koko maailman väestöstä vuoteen 2050 mennessä. Voimakas likinäköisyys (≤ -5,00 D) lisääntyy vastaavasti todennäköisesti 4 prosentista (277 miljoonasta) vuonna 2010
lähes 10 prosenttiin (1 miljardiin) vuoteen 2050 mennessä.3 Kuva 1 esittää likinäköisyyden ja voimakkaan likinäköisyyden esiintymistä
vuodesta 2000 vuoteen 2050.

Likinäköisyyden kasvu

Likinäköisyyden lisääntyminen on ollut nopeaa joissakin maissa, kuten Yhdysvalloissa, jossa likinäköisyyden esiintyminen lisääntyi 26 prosentista 42 prosenttiin vuosien 1972 ja 2004 välillä.4 Singaporessa likinäköisiä oli 47 prosenttia 20–29-vuotiaista aikuisista, ja 26 prosenttia 50–59-vuotiaista.5 Voimakas likinäköisyys (≤ -7,90 D) on jo lisääntynyt Yhdysvalloissa 8-kertaisesti 30 vuoden aikana, 0,2 prosentista 1,6 prosenttiin.

4 18-vuotiaista taiwanilaisopiskelijoista 21 prosenttia kärsi voimakkaasta likinäköisyydestä (≤ -6,00 D) vuonna 2000, kun osuus oli 10,9 prosenttia vuonna 1983.6 Globaalisti tarkasteltuna vuonna 2000 useimmat likinäköiset olivat alle 40-vuotiaita, ja yli 40-vuotiaiden joukossa oli havaittavissa vain vähän likinäköisyyttä. Vuoteen 2030 mennessä likinäköisyyttä tulee esiintymään noin 50 prosentilla väestöstä kaikissa yli
20-vuotiaiden ikäryhmistä, ja vuoteen 2050 mennessä osuus on jo 68 prosenttia7 (Kuva 2). Luvut kasvavat lähitulevaisuudessa huomattavasti
myös alueilla, joilla on esiintynyt perinteisesti vain vähän likinäköisyyttä,
kuten Itä-Euroopassa ja Etelä-Afrikassa. Esiintyvyys kasvaa näillä alueilla 50 prosenttiin ja 30 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Suuntaus johtuu luultavasti kaupungistumisen ja edistyksen aiheuttamista elämäntapamuutoksista (Kuva 3).3

Mitä tästä seuraa?

Korjaamaton taittovirhe on suurin heikentyneen kaukonäön syy maailmanlaajuisesti. Se koskee 108:aa miljoonaa ihmistä, ja se on toiseksi yleisin sokeuden syy ympäri maailman.8 Korjaamattoman taittovirheen aiheuttaman taloudellisen taakan on arvioitu olevan 202 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa, ja likinäköisyys on sen suurin
aiheuttaja. 9 Likinäköisyyden lisääntymisen myötä siihen liittyvän korjaamattoman taittovirheen taloudellinen kuormitus kasvaa. Lisäksi likinäköisyys liittyy muihin silmäkomplikaatioihin, kuten myooppiseen
makuladegeneraatioon, verkkokalvon irtaumaan, kaihiin ja glaukoomaan, jotka kuormittavat terveyttä ja taloutta huomattavasti.

Myooppinen makuladegeneraatio on jo nyt merkittävä näön heikkenemisen syy Japanissa, 10 Kiinassa,11 Alankomaissa12 ja Tanskassa.13 On tärkeä huomata, että minkä tasoinen likinäköisyys tahansa lisää edellä mainittujen ongelmien riskiä verrattuna oikeataittoisiin, mutta riski suurenee eksponentiaalisesti voimakkaan likinäköisyyden tasolla.14 Jos likinäköisyys on -5,00 D … -7,00 D, glaukooman riski kasvaa 3,3-kertaiseksi ja kaihin riski on 5,5-kertainen, verkkokalvon irtauman riski on 21,5-kertainen ja myooppisen makuladegeneraation riski on 40,6-kertainen. 14 Tulevaisuuden likinäköisyysarvioiden perustella vähintään miljardille ihmiselle on
tällä hetkellä vaarassa kehittyä voimakkaaseen likinäköisyyteen liittyvä pysyvä näön heikkeneminen ja sokeus.15

Strategiat taakan hallintaan

Sekä ympäristöllisiä että geneettisiä tekijöitä on arvioitu syiksi likinäköisyyden syntyyn ja etenemiseen, mutta on esitetty, että ympäristöllisillä syillä on suurempi vaikutus likinäköisyyden nopeassa lisääntymisessä. Suurimpia vaikuttavia tekijöitä ovat runsaasti sisätiloissa vietetty aika ja lähelle katsomiseen perustuva elämäntapa16,17 sekä ulkoilun väheneminen18 yhdistettynä intensiiviseen ja hyvin nuorena alkavaan koulunkäyntiin, kuten monissa Itä-Aasian maissa.16
Tutkimuksista saadaan nyt yhä enemmän tietoa, jolla voidaan tukea likinäköisyyden etenemistä hidastavia toimenpiteitä.

Optiset interventiot, jotka muokkaavat visuaalista palautetta, sekä ympäristölliset toimenpiteet, joilla lisätään ulkoilua, voivat onnistuneesti viivästyttää ja hidastuttaa yksilön likinäköisyyden etenemistä. Optisia
strategioita, joiden on osoitettu hidastavan likinäköisyyden etenemistä, ovat ortokeratologia (30 prosentista 57 prosenttiin),19,20 monitehoiset pehmeät piilolinssit (25 prosentista 72 prosenttiin),20 sekä
executive-tyypin kaksiteholasit (39 prosentista 51 prosenttiin).21

Moniteholasien hidastava vaikutus on vain 15–20 prosenttia. 21 Ulkona vietetty aika on onnistuneesti vähentänyt uusia likinäköisyystapauksia 50 prosentilla, ja ulkoilu voi tehokkaasti viivästyttää likinäköisyyden kehittymistä, mutta sen kyky hidastaa likinäköisyyden etenemisnopeutta ei ole kliinisesti merkittävä. 22,23 Lisäksi tietyt farmaseuttiset ratkaisut ovat vaikuttaneet lupaavalta. Etenkin matalan pitoisuuden atropiini (0,01%) hidastaa likinäköisyyden etenemistä lähes 59 prosenttia.24 Atropiinin käytön pitkäkestoisia vaikutuksia ei vielä tiedetä.

Tulevaisuuden tarpeet

Tarvitaan tehokasta likinäköisyyden hallintastrategiaa, joka yhdistää yksilöiden riskiprofiiliin perustuvat tarpeet (esimerkiksi ikä, elämäntapa, sukuhistoria) ja asianmukaisen interventiostrategian, jotta voidaan
vähentää likinäköisyyden taakkaa sekä yksilön että yhteisön tasolla.

Maailman terveysjärjestö WHO havaitsi tilanteen vakavuuden ja järjesti maailmanlaajuisen tieteellisen tapaamisen likinäköisyydestä yhteistyössä Brien Holden Vision Instituten kanssa Sydneyssä Australiassa vuonna 2015. Tässä tapaamisessa likinäköisyyden johtavat tutkijat keskustelivat uusimmista tutkimuksista, selvittivät lisätutkimuksen tarvetta ja määrittivät käytäntöjä likinäköisyyden hallintaan. Tapaamisesta julkaistaan pian raportti, jossa annetaan likinäköisyyden hallintaa koskevaa ohjeistusta hallituksille, optiselle alalle, terveydenhuollon työntekijöille ja lääkäreille.
Yhteenveto

Likinäköisyyden arvioidaan lisääntyvän; likinäköisyydestä kärsii lähes viisi miljardia ja voimakkaasta likinäköisyydestä lähes miljardi ihmistä vuoteen 2050 mennessä. Tämä vaikuttaa merkittävästi kattavien silmähoitopalvelujen suunnitteluun, johon kuuluvat taittovirheitä korjaavat ratkaisut, kuten silmälasit ja piilolinssit, jotka korjaavat ja
hidastavat likinäköisyyden etenemistä, sekä likinäköisyyteen liittyvien silmäkomplikaatioiden ennaltaehkäisy ja hallinta. Optisella alalla on tärkeä tehtävä koulutuksessa sekä asianmukaisten likinäköisyysstrategioiden kehittämisessä ja tukemisessa. Näin voidaan
vähentää likinäköisyyden aiheuttamaa taakkaa.

Lisätietoja

Lisätietoja on saatavana julkaisusta ”Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050”, joka on saatavissa veloituksetta osoitteessa http://www.sciencedirect.co/science/article/pii/S0161642016000257.

Tärkeimmät havainnot

  • Likinäköisyyden ja voimakkaan likinäköisyyden esiintyvyys lisääntyy
    eri puolilla maailmaa.
  • Arvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä 5 miljardia (50 prosenttia) ihmistä on likinäköisiä ja miljardi (10 prosenttia) voimakkaasti likinäköisiä.
  • Yleistyvään likinäköisyyteen liittyy lisääntyvä näköä uhkaavien komplikaatioiden, kuten myooppisen makuladegeneraation, glaukooman ja kaihien vaara.
  • On todettu, että optiset ja ympäristötekijöihin puuttuvat interventiot voivat hidastaa likinäköisyyden etenemistä ja vähentää siitä aiheutuvaa kuormitusta.

Dr. Monica Jong, Prof. Padjama Sankaridurk, Prof. Kovin Naidoo,
Likinäköisyys tuleva kansanterveyskriisi, Points de Vue, International
Review of Ophthalmic Optics, N73, syksy 2016, w ww.pointsdevue.com
Julkaisupäivä syksy 2016

Dr. Monica Jong
B. Optom, PhD
Vanhempi tutkijaprofessori, Brien Holden Vision Institute, Australia.

Tohtori Monica Jong on Brien Holden Vision Instituten vanhempi tutkijaprofessori. Hänen kliininen tutkimuksensa keskittyy likinäköisyyden hallintaan ja voimakkaaseen likinäköisyyteen. Jong suoritti optometrian opintonsa ja filosofian tohtorin tutkintonsa Melbournen yliopistossa, ja väitöskirjassaan hän tutki verkkokalvon
rakenteen ja toiminnan suhdetta verkkokalvon pigmenttirappeumassa
valokerroskuvauksella. Hän sai myös David ja Sandra Smithin apurahan, jonka turvin hän pystyi jatkamaan väitöskirjan jälkeen tutkimuksiaan okulaarisen verenvirtauksen kuvantamisesta tyypin 2 diabeteksessa oftalmologian laitoksella Toronton yliopiston University Health
Network -yksikössä. Jongin tehtäviin Brien Holden Vision Institutessa on kuulunut Zhongshan Opthalmic Center (ZOC) -keskuksen ja kiinalaisen, voimakkaaseen likinäköisyyteen keskittyvän BHVItietokannan analyysien hallinta. Toiminnassaan International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) -järjestössä hän on puoltanut voimakkaan likinäköisyyden tunnustusta sokeuden syyksi.

Prof. Padmaja Sankaridurg
Ohjelmanjohtaja, Brien Holden Vision Instituten likitaittoisuusohjelma, Australia.

Prof. Padmaja Sankaridurg on Brien Holden Vision Instituten likitaittoisuusohjelman ohjelmanjohtaja. Hän suoritti B.Opt-tutkinnon Intian Elite School of Optometry -koulussa vuonna
1989, filosofian tohtorin tutkinnon vuonna 1999 New South Walesin yliopistossa Australiassa ja MIP-tutkinnon vuonna 2012 Australian University of Technology -yliopistossa. Työskenneltyään useita
vuosia L.V. Prasad Eye Institutessa Intiassa piilolinssipalvelujen päällikkönä Sankaridurg otti vastaan paikan Brien Holden Vision Institutessa (aiemmin Institute for Eye Research) sekä
Vision Cooperative Research Centre -tutkimuskeskuksessa.
Hänellä on School of Optometry and Vision Sciencen apulaisprofessuuri
Australian New South Walesin yliopistossa. Sankaridurg on tutkinut likinäköisyyttä aktiivisesti noin 12 vuoden ajan. Lisäksi hän on osallistunut jatko-opiskelijoiden ohjaukseen ja hoitaa instituutin
immateriaaliomaisuuden portfoliota. Professori Sankaridurg on julkaissut yli 50 artikkelia vertaisarvioiduissa julkaisuissa

Prof. Kovin Naidoo
Toimitusjohtaja, Brien Holden Vision Institute, Australia.
OD, MPH, PhD, FAAO, FCOptom(Hon)

Akateemikko, tutkija, kouluttaja ja kansainvälisesti arvostettu
kansanterveysalan johtaja, professori Kovin Naidoo on mullistanut silmähoidon saatavuuden ja tarjonnan vähäosaisille eri puolilla maailmaa. Hän puhuu voimakkaasti kansanterveyden puolesta ja on omistautunut vältettävissä olevan sokeuden ja näön heikkenemisen vähentämiseen ja erikoistunut erityisesti taittovirheisiin. Professori Naidoo on Brien Holden Vision Instituten toimitusjohtaja ja International Agency for the Prevention of Blindness (Afrikka) -viraston puheenjohtaja, optometrian apulaisprofessori KwaZulu- Natalin yliopistossa (UKZN) sekä apulaistutkija Philadelphian Salus Universityssa. Hän on myös Vision Impact Instituten neuvoa-antavan toimikunnan jäsen. Naidoo on julkaissut runsaasti tutkimuksia epidemiologian ja julkisen terveyden
alalla.

 

 

 

 

Viitteet
1. Dolgin E. The myopia boom. Nature 2015;519:276-8.
2. Knapton S. Night time contact lenses stop children becoming
short-sighted. In: Telegraph T, ed.2015.
3. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global Prevalence
of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000
through 2050. Ophthalmology 2016.
4. Vitale S, Sperduto RD, Ferris FL, 3rd. Increased prevalence
of myopia in the United States between 1971- 1972 and 1999-
2004. Archives of ophthalmology 2009;127:1632-9.
5. Pan CW, Dirani M, Cheng CY, Wong TY, Saw SM. The
age-specific prevalence of myopia in Asia: a meta- analysis.
Optometry and vision science : official publication of the
American Academy of Optometry 2015;92:258-66.
6. Lin LL, Shih YF, Hsiao CK, Chen CJ. Prevalence of myopia
in Taiwanese schoolchildren: 1983 to 2000. Annals of the
Academy of Medicine, Singapore 2004;33:27-33.
7. Wilson DA, Jong M, Sankaridurg P, Fricke TR, Resnikoff S,
Naidoo K. A global generational shift in myopia. Association
for Research in Vision and Ophthalmology. Seattle, USA2016.
8. Bourne RR, Stevens GA, White RA, et al. Causes of vision
loss worldwide, 1990-2010: a systematic analysis. The Lancet
Global health 2013;1:e339-49.
9. Fricke TR, Holden BA, Wilson DA, et al. Global cost of correcting
vision impairment from uncorrected refractive error.
Bulletin of the World Health Organization 2012;90:728-38.
10. Iwase A, Araie M, Tomidokoro A, et al. Prevalence and
causes of low vision and blindness in a Japanese adult population:
the Tajimi Study. Ophthalmology 2006;113:1354-62.
11. Wu L, Sun X, Zhou X, Weng C. Causes and 3-year-incidence
of blindness in Jing-An District, Shanghai, China 2001-2009.
BMC ophthalmology 2011;11:10.
12. Verhoeven VJ, Wong KT, Buitendijk GH, Hofman A, Vingerling
JR, Klaver CC. Visual consequences of refractive errors in
the general population. Ophthalmology 2015;122:101-9.
13. Buch H, Vinding T, La Cour M, Appleyard M, Jensen GB,
Nielsen NV. Prevalence and causes of visual impairment and
blindness among 9980 Scandinavian adults: the Copenhagen
City Eye Study. Ophthalmology 2004;111:53-61.
14. Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical
and environmental factors in myopia aetiology. Progress in
retinal and eye research 2012;31:622-60.
15. Holden BA, Jong M, Davis S, Wilson D, Fricke T, Resnikoff
S. Nearly 1 billion myopes at risk of myopia- related sightthreatening
conditions by 2050 – time to act now. Clinical
& experimental optometry : journal of the Australian
Optometrical Association 2015;98:491-3.
16. Morgan IG, Ohno-Matsui K, Saw SM. Myopia. Lancet
2012;379:1739-48.
17. Lim LT, Gong Y, Ah-Kee EY, Xiao G, Zhang X, Yu S. Impact of
parental history of myopia on the development of myopia in
mainland china school-aged children. Ophthalmology and
eye diseases 2014;6:31-5.
18. Jones LA, Sinnott LT, Mutti DO, Mitchell GL, Moeschberger
ML, Zadnik K. Parental history of myopia, sports and outdoor
activities, and future myopia. Investigative ophthalmology &
visual science 2007;48:3524-32.
19. Si JK, Tang K, Bi HS, Guo DD, Guo JG, Wang XR. Orthokeratology
for Myopia Control: A Meta-analysis. Optometry and
vision science : official publication of the American Academy
of Optometry 2015;92:252-7.
20. Huang J, Wen D, Wang Q, et al. Efficacy Comparison of
16 Interventions for Myopia Control in Children: A Network
Meta-analysis. Ophthalmology 2016;123:697-708.
21. Cheng D, Woo GC, Drobe B, Schmid KL. Effect of bifocal
and prismatic bifocal spectacles on myopia progression in
children: three-year results of a randomized clinical trial.
JAMA ophthalmology 2014;132:258-64.
22. Wu PC, Tsai CL, Wu HL, Yang YH, Kuo HK. Outdoor activity
during class recess reduces myopia onset and progression in
school children. Ophthalmology 2013;120:1080-5.
23. He M, Xiang F, Zeng Y, et al. Effect of Time Spent Outdoors
at School on the Development of Myopia Among Children in
China: A Randomized Clinical Trial. JAMA : the journal of the
American Medical Association 2015;314:1142-8.
24. Chia A, Lu QS, Tan D. Five-Year Clinical Trial on Atropine
for the Treatment of Myopia 2: Myopia Control with Atropine
0.01% Eyedrops. Ophthalmology 2015.