ECOO: Näkemys terveelliseen ikääntymiseen

Kuinka väestörakenteelliset muutokset vaikuttavat Euroopan optometristien ja optikkojen työhön

Euroopan väestön rakenteen muuttuessa ja kroonisista sairauksista kärsivien määrän kasvaessa ”terveellinen ikääntyminen” on noussut merkittäväksi aiheeksi toimintaperiaatteiden linjauksissa kaikilla tasoilla. Aloitteita ikäihmisten tukemiseksi ja terveellisen elämisen kannustamiseksi on tehty, mutta pyrkimys parhaan mahdollisen näkökyvyn varmistamiseksi eurooppalaisille ei ole noussut esille. Tässä ECOO:lla ja sen jäsenillä, Euroopan optometristeillä, on merkittävä rooli.

Terveet silmät ja hyvä näkökyky ovat itsenäisen ja aktiivisen elämän kynnyskivet joka ikäluokassa. Kuitenkin näön rooli laajemmassa terveellisen ikääntymisen politiikassa, sekä kansallisella, että EU-tasolla, on yhä rajattu. Rohkaisevaa on, että näkö on mukaanluettu asialistaan, joka käsittelee laajempia haasteita, kuten dementiaa ja kaatumisten ehkäisyä. Tästä kertoo silmien terveyden sisällyttäminen kaatumisten ehkäisyä käsittelevään toimintaryhmään Euroopan aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskevassa innovaatiokumppanuudessa (EIP-AHA:ssa).

EIP-AHA on Euroopan komission aloite tukea innovatiivisia menetelmiä turvaamaan, että pidempi elämä tarkoittaisi myös pidempää terveellistä ja itsenäistä elämää. Aloite keskittyy vahvasti sairauksien estämiseen, terveellisyyteen, hoidon parantamiseen, ja itsenäiseen elämiseen. Tavoitteena on nostaa kansalaisten elinikää kahdella vuodella vuoteen 2020 mennessä. EIP-AHA:n kaatumisten ehkäisyryhmä on yksi aloitteen osatekijä, joka keskittyy erityisesti moderneihin teknologioihin, jotka auttavat havaitsemaan kaatumisia, parantamaan aikaisia diagnooseja, ja ehkäisemään kaatumisia.

EIP-AHA:n kaatumisten ehkäisyryhmän kautta Euroopan näköliitto (European Coalition for Vision, ECV), jonka jäsen ECOO on, toimii yhdessä muiden eurooppalaisten järjestöjen kanssa käytäntöihin ja politiikkaan vaikuttaen, sekä pyrkien nostamaan tietoisuutta kaatumisten ja silmäterveyden yhteydestä. Päätavoite on tunnistaa silmäterveyden, näön ja kaatumisten yhteydet paikallisten ja kansallisten ohjeiden kautta. Terveet silmät, jotka tarjoavat parhaan mahdollisen näön, ovat kaatumisen estomekanismeja. Euroopan kansanterveysjärjestön mukaan noin 36 000 vanhempaa eurooppalaista kuolee vuosittain kaatumisen seurauksena. Tätä lukua voidaan pienentää varmistamalla, että niin monella, kuin mahdollista, on hyvä näkö. Tiedämme, että on vanhempia ihmisiä, jotka elävät heikentyneen näön kanssa korjaamattoman taittovian tai silmäsairauden takia. Suuri osa tästä voitaisiin korjata, hoitaa, tai estää varmistamalla paras mahdollinen silmäterveys koko EU:n alueella.

Dementian suhteen optometristeillä on tärkeä rooli oireiden havaitsemisessa. Koulutusohjelmia, jotka auttavat optometristejä kehittämään tätä osaamistaan, tulisi kehittää. The College of Optometrists julkaisi hiljattain tuloksia 2017 valmistuneesta PrOVIDe (Prevalence of Visual Impairment in Dementia, näkövammojen yleisyys dementiassa) -tutkimuksesta, jonka mukaan näköhäiriöt liittyvät moneen dementiatapaukseen, etenkin iäkkäämmillä potilailla. Löydökset kertovat myös, että 32,5 % dementiasta kärsivillä oli 6/18:ta huonompi näöntarkkuus. Suuri osa korjaamattomista näköhäiriöistä tutkimuksessa oli taittovirheitä tai kaihia, joista molempia voidaan suurimmassa osassa tapauksia hoitaa.

Optometristit ovat erityisen tärkeitä huonon näkökyvyn omaavien potilaiden kuntoutuksessa. Heidän tukensa ulottuu kansalaisen näkötoimintojen parantamisesta tukeen, joka edesauttaa sairauden tai vamman seurauksena heikentyneen näkökyvyn omaavien potilaiden elämänlaatua ja itsenäisyyttä. Koulutus ja parantunut tietoisuus voisivat auttaa optikkoja saamaan parempia työkaluja tarpeiden kohtaamiseen ikääntyvässä yhteiskunnassa. Sekä optometristit että optikot voisivat myös pohtia, miten työtapoja voisi muuttaa, jotta palvelu olisi paremmin saatavilla dementiasta kärsiville, ikäihmisille, sekä vamman tai sairauksien heikentäneille.

Jatkuvan päättäjien ja muiden Brysselin järjestöjen kanssa käydyn keskustelun kautta ECOO nostaa tietoisuutta oikea-aikaisen silmäseulonnan tärkeydestä paitsi dementiasta ja diabeteksesta kärsiville mutta myös nuorille, jotta terveellistä ikääntymistä voidaan tukea elämänkaaren läpi.

The European Council of Optometry and Optics (ECOO) on eurooppalainen järjestö, joka edustaa 25 eri maan optometristejä ja optikoita. Sen tavoitteena on edistää silmäterveyttä yli rajojen ja yhdenmukaistaa optometrian ja optiikan kliinisiä ja koulutusvaatimuksia kaikkialla Euroopassa.
Lisätietoja ECOO:sta saat osoitteesta www.ecoo.info.