Kuluttajat pitävät vapaista aukioloista – erikoiskaupan näkemyksissä enemmän hajontaa

Kaupan aukiolot vapautuivat sääntelystä vuoden 2016 alussa. Kaupan liitto tutki lainsäädännön

muutoksen vaikutuksia yhdessä Muotikaupan Liiton ja Päivittäistavarayhdistyksen kanssa viime syksynä. Selvityksestä ilmenee, että kuluttajien mielestä muutos tapahtui parempaan suuntaan. Yritysten näkemykset vaihtelevat enemmän. Tosin kaikki kaupat eivät vielä ole kokeilleet uusia erilaisia aukioloja.

Vuosi 2016 on testivuosi, joka tulee antamaan suuntaa sille, kannattaako kauppoja pitää auki esimerkiksi itsenäisyyspäivänä tai kellon ympäri. Jos kaupoissa riittää asiakkaita, tulevat aukiolotkin luonnollisesti laajenemaan.

Kuluttajat tykkäävät

Kuluttajista 82 % piti vapautuneita aukioloaikoja hyvänä palveluna, vaikkeivat he olisi itse hyödyntäneet pidentyneitä aukioloja. Lauantai-iltojen kauppareissut lisääntyivät eniten. Vähiten oli hyödynnetty arki-iltojen pidentyneitä aukioloaikoja. Sunnuntaista on jo tullut vakiintunut

kauppapäivä. Vastaajista 85 prosenttia oli käynyt ostoksilla sunnuntaina jo ennen aukiolojen vapautumista. Parhaiten sunnuntaikauppa käy päivittäistavarakaupoissa, mutta myös erikoiskaupoissa oli sunnuntaina asioinut lähes 30 prosenttia vastaajista.

Kuluttajien antamassa avoimessa palautteessa vapaita aukioloja kiiteltiin mm. siitä, että ne helpottavat vuorotyötä tekevien ja paljon matkustavien arkea. Turhan sääntelyn vähentymiseen oltiin myös tyytyväisiä. Toisaalta kuluttajat pelkäsivät kasvaneiden kustannusten nostavan myös hintoja, ja surivat pienten myymälöiden vähenevää asiakasmäärää.

Erikoiskaupan näkemykset jakaantuneita

Suomen vähittäiskauppaa on arvosteltu kilpailun vähyydestä ja mm. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) on suositellut vähittäiskaupan sääntelyn purkamista kilpailun ja talouskasvun lisäämiseksi. Näkemykset siitä, miten aukiolojen vapautuminen on vaikuttanut kaupan kilpailuun, vaihtelevat paljon erikoiskauppojen kesken. Niistä puolet katsoi kilpailutilanteen säilyneen ennallaan ja lähes puolet sanoi kilpailun kiristyneen.

45 % erikoiskaupoista oli sitä mieltä, että nykyinen, vapaat aukiolot salliva lainsäädäntö on huonompi kuin aikaisempi. 40 prosentin mielestä lainsäädäntö on nyt parempi. Näkemykseen näyttää vaikuttavan se, saako kauppa itse päättää aukioloajoistaan. Neljä viidestä vapaita aukioloja puoltavista erikoiskaupoista voi itse päättää omat aukiolonsa. Myös ketjusopimusten, vuokrasopimusten yms. säätelemistä yrityksistä suurin osa voi neuvotella aukioloistaan. Vapaita aukioloaikoja vastustavista erikoiskaupoista 60 prosenttia ei voi vapaasti itse päättää omista aukioloajoistaan.

Alle puolet, 43 %, vapaita aukioloaikoja kritisoivista erikoiskaupoista on kokeillut erilaisia uusia aukiolovaihtoehtoja. Kaikista yrityksistä lähes 60 % on kokeillut uusia aukioloja. Selvityksen teki Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja.

Kyselyyn vastasi yli 400 liittojen jäsenyritystä, jotka työllistävät yhteensä yli 36 000 palkansaajaa.

Kuluttajien näkemyksiä tutkittiin palautelaitteilla sekä gallupkyselyllä, johon vastasi yli 2 000 kuluttajaa. Asiakastyytyväisyysdatan keräsi Feedbackly Oy ja kuluttajakyselyn toteutti TNS Gallup.

Koko selvityksen tulokset ovat Kaupan liiton jäsenyritysten luettavissa osoitteessa kauppa.fi.