Miten puolueet varmistaisivat näön­huollon perus­palveluiden toimivuuden?

 1. Miten parhaiten varmistetaan näönhuollon peruspalveluiden toimivuus tulevaisuudessa?
 2. Terveydenhuollon ammattihenkilölaki tulisi uudistaa niin, että hyvässä hoitotasapainossa olevien silmäsairauksien seurantaa ja oireen mukaista hoitoa voitaisi siirtää osin laillistettujen optikoiden tehtäväksi ja suunnata silmälääkärien työpanosta vaativien silmäsairauksien tutkimukseen ja hoitoon. Samaa mieltä / eri mieltä? Perustele lyhyesti.
 3. Silmävaikutteisten itsehoitolääkkeiden jakelu tulisi laajentaa optikkoliikkeisiin ja yleisimpien reseptisilmälääkkeiden jakelu silmälääkärivastaanotoille sekä silmäklinikoille, mikäli samalla huolehditaan lääkitysturvallisuudesta farmasian ammattihenkilön käyttöön velvoittamalla. Samaa mieltä / eri mieltä? Perustele lyhyesti.

SDP

 1. Varmistetaan, että alalle koulutettujen ammattilaisten osaaminen on oikeassa käytössä. Satsataan peruspalveluiden saatavuuteen ja laatuun.
 2. Osittain uudistusta voidaan tehdä. Uudistukset tulee tehdä potilasturvallisuus edellä.
 3. Eri mieltä. Ei ole tarkoituksenmukaista, että lääkkeiden määrääjä vastaa myös niiden jakelusta.

Satsataan peruspalveluiden saatavuuteen ja laatuun.

SDP

Kokoomus

 1. Optikkoliikkeillä ja silmälääkärinvastaanotoilla on tärkeä rooli silmäterveyden ja näönhuollon peruspalveluiden tuottamisessa. On tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus varmistaa myös jatkossa monipuolisen ja kattavan palvelutarjonnan edellytykset. On myös varmistettava sujuva tiedonkulku eri toimijoiden välillä, sekä hoitoketjun toimivuus ja asiakaslähtöisyys.
 2. Samaa mieltä. Moniammatillista yhteistyötä ja lisäkoulutuksien hyödyntämistä on kehitettävä edelleen. Esimerkiksi rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeus tietyin edellytyksin myös laillistetuille optikoille on yksi keino. Ammattihenkilöiden työnjakoa olisi mahdollista edistää etenkin niillä optikon vastaanotoilla, joissa on myös silmälääkärin vastaanotto. Vastuukysymykset ja potilasturvallisuus on huomioitava.
 3. Samaa mieltä. Haluamme vapauttaa itsehoitolääkkeitä apteekkien ulkopuoliseen jakeluun, kunhan turvallisuus ja farmaseuttisen neuvonnan saatavuus varmistetaan. Lääkejakelu vaatii uudistamista, jossa otetaan huomioon turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja terve kilpailu. Moniammatillista yhteistyötä on kehitettävä edelleen.

Ammattihenkilöiden työnjakoa olisi mahdollista edistää etenkin niillä optikon vastaanotoilla, joissa on myös silmälääkärin vastaanotto.

Kokoomus

Keskusta

 1. On huolehdittava, että näönhuollon ammattihenkilöitä, niin silmälääkäreitä kuin optikoita koulutetaan riittävästi. Myös osaamisen kehittämisestä työn ohessa on huolehdittava. Keskustan mielestä näönhuollon palveluiden tarjontaa voisi täydentää nykyistä useammassa kunnassa ja kuntayhtymässä ottamalla käyttöön myös palvelusetelit.
 2. Kaikessa terveydenhuollon toiminnassa on arvioitava jatkuvasti eri ammattiryhmien välistä työnjakoa. Jotta tehtäviä voidaan siirtää ammattiryhmältä toiselle ja antaa terveydenhuollon laillistetuille ammattihenkilöille oikeus uusien tehtävien tekemiseen, heillä on oltava niihin riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Myös uudet menetelmät ja välineet voivat vaikuttaa työnjakoon. Asiakkaiden ja potilaiden on voitava myös luottaa aina häntä hoitavan ammattilaisen osaamiseen.
 3. Osittain eri mieltä. On oikea lähtökohta, että lääkkeiden myyntiin ja luovutukseen käyttäjille tulee aina liittyä farmaseuttinen neuvonta. Lääkkeen määrääminen ja toimittaminen tulee kuitenkin jatkossakin pitää toisistaan erillisinä ja riippumattomina toimintoina. Lääkkeiden saatavuutta voidaan parantaa ensi vaiheessa lisäämällä apteekkilupia ja luomalla kevyempi apteekkipalvelupistelupa farmasian alan ammattilaisille. Myös apteekin omistuspohjan laajentamista voidaan harkita.

Näönhuollon palveluiden tarjontaa voisi täydentää nykyistä useammassa kunnassa ja kuntayhtymässä ottamalla käyttöön myös palvelusetelit.

Keskusta

Vihreät

 1. Tarvitaan hyvää yhteistyötä ja toimivaa työnjakoa optikkoliikkeiden ja julkisen perusterveydenhuollon välillä. Panostukset ennaltaehkäisyyn ja kaikkien saatavilla oleviin matalan kynnyksen palveluihin ovat välttämättömiä, jotta ongelmia päästään hoitamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 2. Samaa mieltä. Laillistettujen optikoiden ja silmälääkäreiden työnjaon mielekkyyttä tulisi selvittää. On mahdollista, että joissakin tapauksissa optikot voisivat ottaa suuremman vastuun oireenmukaisesta hoidosta. Silmälääkärien saatavuuden tulee kuitenkin olla kattava koko maassa.
 3. Eri mieltä. Apteekeilla on keskeinen rooli lääkejakelussa ja lääketurvallisuuden varmistamisessa. Lääkekaupan keskiössä tulee olla terveydenhuollon näkökulma. Jos yhden erikoisalan osalta lähdettäisiin purkamaan apteekkijärjestelmää, on vaikea perustella, miksi sitä ei purettaisi muillakin erikoisaloilla. Sinällään pieneltä kuulostavan muutoksen seuraukset voisivat olla vaikeasti hallittavat.

Laillistettujen optikoiden ja silmälääkäreiden työnjaon mielekkyyttä tulisi selvittää.

Vihreät

Vasemmistoliitto

 1. Lisäämällä silmälääkäreiden määrää myös julkisessa terveydenhuollossa. Esimerkiksi HUS teki vuonna 2018 hankintapäätöksen silmätautien ostopalveluista 34,52 miljoonalla eurolla kuudelta eri yhtiöltä. Kilpailutettu hankinta kattaa vuodet 2018 – 2022. Jos perusterveyden huollon piirissä olisi riittävästi silmälääkäreitä myös kustannustasoa saataisiin hillittyä.
 2. Eri mieltä. Mielestämme potilasturvallisuuden vuoksi silmäsairauksien hoito tulee edelleen olla silmälääkärien tehtävänä.
 3. Eri mieltä. Nykyisin itsehoitolääkkeiden ja reseptilääkkeiden myynti on keskitetty apteekkiluvan saaneisiin apteekkeihin ja emme halua purkaa hyvin toimivaa apteekkijärjestelmää emmekä sallia sen yhtiöittämistä.

Potilasturvallisuuden vuoksi silmäsairauksien hoito tulee edelleen olla silmälääkärien tehtävänä.

Vasemmistoliitto

Kristillisdemokraatit

 1. Näönhuollon peruspalvelut toimivat nykyisin hyvin. Mikäli optikkopalveluiden lisäksi tarvitaan tarkempia tutkimuksia, henkilö voi hakeutua joko perusterveydenhuollon lääkärille, työterveydenhuollon lääkärille tai yksityiselle silmälääkärille. Keskeistä on jatkossa taata potilaan nopea tarkastukseen ja hoitoon pääsy, jolloin voidaan estää vakavampien ongelmien syntyminen. Samoin tulee varmistaa, että hoitoketjun toimivuus säilyy hyvänä.
 2. Eri mieltä. Silmäsairauksien kuten muidenkin sairauksien seurannassa ja hoidossa tarvitaan myös lääkärin kokonaisvaltaista tietämystä ihmisen anatomista, fysiologiasta ja elimistön sairauksista. Tietämys esimerkiksi silmän anatomiasta ei riitä. Monet silmäsairaudet johtavat pahimmillaan näkövammaisuuteen, joten niiden diagnosointi, seuranta ja hoito tulee pitää silmälääkäreiden tehtävänä. Potilaan sairauden seurannassa ja hoidossa on otettava huomioon myös vastuukysymykset sekä Suomen lainsäädäntö.
 3. Eri mieltä. Tällä hetkellä optikkoliikkeisssä myydään silmien kostutusvalmisteita eikä käytäntöä ole syytä laajentaa muihin itsehoitolääkkeisiin tai reseptilääkkeisiin. Apteekit hankkivat, säilyttävät ja jakavat lääkkeitä Suomen lainsäädännön mukaisesti. Tässä kysymyksessä tulee huomioida eritoten potilasturvallisuus ja henkilösuojalaki.

Potilaan sairauden seurannassa ja hoidossa on otettava huomioon myös vastuukysymykset sekä Suomen lainsäädäntö.

Kristillisdemokraatit

Sininen tulevaisuus

 1. Näönhuollon peruspalvelut ovat yksi osa isompaa peruspalveluiden kokonaisuutta, jonka toimivuuteen täytyy kiinnittää huomiota. Nyt kaatuneen sote-uudistuksen tavoite oli katkeamattomat hoitoketjut, jonka tulisi olla myös seuraavan sote-uudistuksen tavoite. Yleisesti peruspalveluihin tulisi panostaa entistä enemmän, jotta vältytään kalliimmilta erikoissairaanhoidon toimenpiteiltä. Hoitoketjujen sujuvoittamiseen ja palveluiden integraatioon tulee panostaa hoitavan henkilökunnan kouluttamisella ja työtapoja kehittämällä. Näönhuollon palveluita saa tällä hetkellä suhteellisen hyvin, minkä takia näönhuollon palvelukokonaisuuteen ei tarvitse lähtökohtaisesti tehdä suuria muutoksia tulevaisuudessa.
 2. Eri mieltä. Sininen tulevaisuus katsoo, että hoidon ja sairauksien seurannan tulee olla hoitohenkilökunnan tehtävä. Optikoille tällaista tehtävää voidaan harkita, mikäli optikoiden opintoihin kuuluisi erityisesti tämän kaltainen tehtäväkokonaisuuden opiskelu ja työharjoittelu. Kysymys on ennen kaikkea potilasturvallisuudesta, josta ei saa tinkiä. Ikääntyvän väestön lisääntyessä silmäsairauksienkin voidaan odottaa lisääntyvän. Tämän takia lääkäreiden ja optikoiden yhteistyötä täytyy kehittää entisestään.
 3. Samaa ja eri mieltä. Joitain itsehoitolääkkeitä voidaan harkita vapautettavaksi optikkoliikkeisiin, mutta reseptilääkkeiden oston tulee edelleen tapahtua apteekissa. Lääkkeiden myynnissä tärkeää on lääketurvallisuuden varmistaminen. Lääkkeet eivät ole mikä tahansa myyntiartikkeli, vaan myynnin ja oston tulee perustua tarpeeseen.

Peruspalveluihin tulisi panostaa entistä enemmän, jotta vältytään kalliimmilta erikoissairaanhoidon toimenpiteiltä.

Sininen Tulevaisuus

Kysely lähetettiin kaikille eduskuntapuolueille ja siihen vastasivat Sininen Tulevaisuus, Vasemmistoliitto, SDP, Kristillisdemokraatit, Keskusta, Vihreät, ja Kokoomus.