Tutkimus­käytännöt päivit­tyivät – ohjaavat nyt selke­ämmin optikoiden ja opto­metristien tutkimus­työtä

Jo vuosikymmenten ajan Optometrian Eettisen Neuvoston laatimat ohjeistukset ovat ohjanneet optometrian ammattilaisten toimintaa. Hyvä Optometristin Tutkimuskäytäntö pyrkii turvaamaan pääperiaatteiltaan samansisältöisen näönhuollon tutkimuspalvelun asiakkaalle samalla ammattinimikkeellä toimivilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä.

Ohjeistus päivittyi vuoden 2019 alussa. Sisällöllisiä uudistuksia käytäntöihin ei juuri tullut, mutta se muuttui rakenteeltaan kaksiosaiseksi ja selkeämmin optikoiden ja optometristien tutkimustyötä ohjaavaksi. Laadinnassa huomioitiin ECOO:n akkreditointiryhmän kommentit aikaisemmasta ohjeistuksesta ja ristiriidat lain ja työelämän käytäntöjen välillä, sekä viranomaishuomiot diagnostisten lääkeaineiden vähäisestä käytöstä.

– Silmän terveydentilan arviointi kuuluu aina osaksi näöntutkimusta, mutta aikaisempaa ohjetta tulkittiin toisin. Tätä selkeytettiin uudella ohjeistuksella, joka neuvoo lisäksi, mikä ero on optikon ja optometristin tutkimuksilla ja mitä tutkimuksia pitää tehdä, tarkentavat tutkimuskäytäntöä laatineet Merja Kuusela, Jari Ahlgren ja Satu Autio.

Päivitettyjen käytäntöjen tarkoitus on aktivoida ottamaan perus- ja lisäkoulutuksen tuoma osaaminen tehokkaampaan käyttöön liittämällä silmäterveyden tutkimukset osaksi normaalia tutkimusrutiinia. Tästä hyötyy asiakkaat sekä myös yhteiskunta.

Mukana käytäntöjen päivityksessä olivat mm. SOA ry:n hallitus, osa ketjuvaliokuntien edustajista sekä SOA ry:n ja Näe ry:n Optometrian Eettisen Neuvoston asiantuntijajäsenet.

Milloin päivitetty ohjeistus astuu voimaan?

Ohjeistusta sovelletaan välittömästi optometristien ja optikoiden tutkimuksia määrittelevänä toimintakäytäntönä. Ohjeeseen kannattaa tutustua huolellisesti ja täydentää tarvittaessa osaamista.

– Toiveena esitettiin mm. siirtymäaikaa, jotta yrityksissä ehditään suunnittelemaan ja ottamaan käyttöön ohjeistuksen mukainen toiminta; tarvittaessa täydennyskouluttamaan henkilöstöä sekä tekemään mahdollisia tutkimusvälineinvestointeja, Kuusela, Ahlgren ja Autio kertovat.

OEN edellyttää, että ohjeistuksen sisältämien tutkimusten hallitseminen on kunnossa jokaisella tutkimuksia suorittavalla. Neuvosto seuraa ja valvoo uuden tutkimuskäytännön käyttöönottoa ja tarvittaessa myös puuttuu ohjeistuksen noudattamatta jättämiseen 1.10.2019 alkaen.

Mitkä ovat ohjeistuksen kolme tärkeintä asiaa?

– Aivan ensisijaista on ymmärtää, että anamneesi ohjaa tutkimuksen sisältöä. Ohjeistuksen kaikkia kohtia ei siis tarvitse tutkia kaikilta asiakkailta vaan suoritettavat tutkimukset määräytyvät asiakkaan, anamneesin, tutkijan ja käytettävissä olevan tutkimusvälineistön mukaan.

Kuusela, Ahlgren ja Autio sanovat ohjeistuksen olevan hyvä tutkimuslistaus, josta voi tarkastaa oman osaamisensa.

– Jos huomaa ohjeistuksesta tutkimuskohtia, jotka ovat itselle hieman vieraampia, niihin kohtiin tulee kiinnittää oman osaamisensa kehittämisessä erityistä huomiota.

Ohjeistus ohjaa optikoita ja optometristeja hyödyntämään silmäterveyden tutkimuksessa kaiken saamansa koulutuksen ja ammattitaidon asiakkaiden hyödyksi.

– Pelkkä refraktointi ja forioiden mittaus eivät ei enää riitä, vaan laajemmalla osaamisella varmistutaan entistä paremmin, ettei tutkittavalla ole epäiltävissä silmäsairautta ennen itsenäisen silmälasimääräyksen tekemistä.

Jos huomaa ohjeistuksesta tutkimuskohtia, jotka ovat itselle hieman vieraampia, niihin kohtiin tulee kiinnittää oman osaamisensa kehittämisessä erityistä huomiota.

Merja Kuusela, Jari Ahlgren ja Satu Autio

Mikä on tutkimuskäytäntöjen tärkein tavoite?

Ohjeistuksella pyritään turvaamaan asiakkaan oikeus saada samantasoista näkemisen palvelua riippumatta, kuka optikko tai optometristi tutkimukset suorittaa. Tämä edellyttää yhteisten tutkimuskäytäntöjen noudattamista ja sitä, että jokainen optikko ja optometristi osaa suorittaa tutkimukset.

– Tutkimuksissa ei ole yhtään uutta, ennestään tuntematonta vaan kaikki ovat tuttuja optometrian koulutukseen sisältyviä oppeja. Toivomme ammattilaisilta ymmärrystä siitä, että vain jalkauttamalla teoriassa hankittu tieto käytännön tekemiseksi se muuttuu osaamiseksi – tekemällä ja toistamalla tämä onnistuu jokaiselta.

Tutustu päivitettyyn Hyvän Optometristin Tutkimuskäytäntöön.

Uutista päivitetty 4.9.2019: muutettu linkit oppaan uuteen versioon.