TEM: Työmarkkinoiden korona-ajan lakimuutoksille ja joustoille jatkoa

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset, joilla lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä sekä lomautettujen ja yrittäjien työttömyysturvaoikeutta koskevien väliaikaisten lainsäädäntömuutosten voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2020 loppuun. Päätösten on tarkoitus tulla voimaan pääosin 1.7.2020. 

Muutokset ovat osa toimia, joilla hallitus vastaa koronaviruspandemiaan ja niiden taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotus työlainsäädännön ja työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamisesta.

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika

Työsopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtiin 1.4.2020 alkaen muutoksia, joiden voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun asti. Nämä väliaikaiset muutokset koskevat yksityistä sektoria.

Väliaikaisten muutosten myötä lomautusilmoitusaika sekä lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto ovat lyhentyneet viiteen päivään. Lisäksi määräaikaisen työntekijän lomauttaminen ja työsopimuksen purkaminen koeajalla taloudellisella ja tuotannollisella perusteella on tullut mahdolliseksi. Toisaalta aikaa, jona työnantajan on otettava taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottu työntekijä takaisin töihin, on väliaikaisesti pidennetty yhdeksään kuukauteen.

Lomautettujen ja yrittäjien oikeus työttömyysturvaan

Työttömyysturvalain väliaikaisten säännösten, jotka koskevat lomautettujen työttömyysturvaoikeutta ja yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen, voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2020 asti.

Lomautetulla on ollut 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Tavoitteena on ollut turvata lomautettujen toimeentuloa ja sujuvoittaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä TE-toimistoissa COVID-19-pandemian aikana.

Yrittäjät ovat puolestaan voineet saada toimeentulonsa turvaamiseksi 8.4.2020 alkaen väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi.

Työnhakijan haastattelut ja työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

TE-toimistot ovat voineet järjestää työnhakijan määräaikaishaastatteluja tavanomaista joustavammin toukokuun alusta lukien. Tätä joustomahdollisuutta on tarkoitus jatkaa 31.12.2020 asti. Työnhakijan omaehtoisen opiskelun tukemista työttömyysetuudella voidaan myös tietyin edellytyksin jatkaa, jos opinnot viivästyvät COVID-19-pandemian takia.
 

Lisätietoja:

TE-palvelut: TE-palvelut koronatilanteessa

Työ- ja elinkeinoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työelämästä 


Työ- ja elinkeinoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yrittäjien työmarkkinatuesta