OEN tiedottaa: tarkista täydennyskoulutustilanteesi

Onko osaamisesi ajan tasalla? Tuumitko, miltä näyttää vauhdilla eteenpäin kehittyvä näkemisen ja silmäterveyden toimiala muutaman vuoden päästä? Tiedätkö riittävästi, jotta voit valmistautua tulevaan? Alan muutos herättää monia kysymyksiä, mutta syytä huoleen ei ole. Näkemisen ja silmäterveyden ala pysyy, se vain muuttaa muotoaan. Jatkuvalla kouluttautumisella pysyt itse ajan tasalla.

Nopeasti kehittyvä terveysteknologia tuo mukanaan uusia menetelmiä ja uusia tapoja toimia. Esimerkiksi etäyhteydellä tehtävät näöntarkastukset ja tarkkoihin linssimäärityksiin kykenevät laitteet ovat tulleet jäädäkseen. Kuvantamislaitteet ovat optikkoliikkeen arkea ja ennaltaehkäisevään näönhuoltoon pystytään panostamaan aivan eri tavalla kuin esimerkiksi viisi vuotta sitten. Lisäksi Suomen ylösalaisin kääntynyt väestöpyramidi kehottaa keskittymään yhä enemmän ikääntyvien näkemiseen ja silmäterveydenhuoltoon.

Optometristin ei tarvitse kuitenkaan olla huolissaan omasta roolistaan, se vain muuttaa muotoaan. Tärkeintä on tiedostaa, mitä mahdollisuuksia tulevaisuus voi tuoda tullessaan.

  • Optometristikoulutuksen tutkinto-ohjelmia uudistetaan koko ajan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Tänä päivänä valmistuvien optometristien tietotaso on huimalla tasolla. Opetussuunnitelmien akkreditointiprosessi eli niiden harmonisointi Euroopan maissa, on parhaillaan käynnissä Suomessa Metropolian ja Oulun ammattikorkea-kouluissa. Akkreditoidusta koulutusohjelmasta valmistunut optometristi saa ammattioikeudet kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Kansainvälinen opiskelijavaihto on tämän päivän optometristiopiskelijan arkea.
  • Optometrian jatkokoulutus Suomessa on mahdollista. Suomessa voi jatkokouluttautua kliinisen optometrian saralla ja suorittaa ylempi korkeakoulututkinto Oulun ammattikorkeakoulussa.
  • Jatkuva itsensä kehittäminen ja kouluttautuminen ovat jokaiselle optikolle ja optometristille tuttu toimintatapa, joka erottaa alan ammattilaiset monista muista toimijoista.

Miksi optikon ja optometristin pitää täydennyskouluttautua?

Terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus saada hyvää näkemisen ja silmäterveyden palvelua. Turvallisen ja laadukkaan palvelun tuottaminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista, kehittymistä ja uusien asioiden omaksumista.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa säätelevän lainsäädännön perusteella vastaus on myös yksiselitteinen. Toimiminen optikon ammatissa edellyttää, että ammattihenkilö täydennys- kouluttautuu jatkuvasti ylläpitäen osaamistaan. Laissa (559/1994) painotetaan terveydenhuollon ammattilaisen omaa vastuuta ylläpitää asianmukaista, ajan tasalla olevaa ammattitaitoa jatkuvan kouluttautumisen avulla.

Se, että Suomessa ei kenenkään ammatinharjoittamisoikeutta ole tähän päivään mennessä rajoitettu tai poistettu siksi, että ei ole huolehtinut täydennyskouluttautumis-velvoitteestaan, ei oikeuta ketään laistamaan kouluttautumisesta.

Optometrian Eettinen Neuvosto (OEN) / Valvira voi antaa optikolle tai optometristille huomautuksen, tarkempia määräyksiä ja ohjeita ammattitoimintaa varten, kirjallisen varoituksen tai rajoittaa/poistaa ammatinharjoittamisoikeuden määräajaksi tai toistaiseksi.

OEN on tähän saakka noudattanut linjaa, jossa luotetaan yksilön omaan vastuuseen ylläpitää tätä asianmukaista, ajan tasalla olevaa ammattitaitoaan jatkuvan kouluttautumisen avulla.

OEN tulee kevään 2021 aikana kuitenkin laatimaan selkeät toimintaohjeet, miten ja millä perusteilla täydennys-kouluttautumisvelvoitteen laiminlyönnistä seuraavia mahdollisia sanktioita viedään käytäntöön.

Optikoiden täydennyskouluttautumistilanne maaliskuussa 2021

OEN tarkisti maaliskuussa 2021 jokaisen Optikoiden ammattioikeudet ja täydennyskoulutus -rekisteriin kirjatun optikon ja optometristin täydennyskouluttautumistilanteen. Näkemisen ja silmäterveyden toimialalla on jokaisen ammattiaan harjoittavan täytettävä täydennyskouluttautumiselle asetetut vähimmäisvaatimukset.

30 tai yli täydennyskoulutuspistettä  – Olet täyttänyt täydennyskoulutusvelvoitteesi.
21-29 täydennyskoulutuspistettä – Panosta oman osaamisesi kehittämiseen ja syventämiseen täydennyskouluttautumalla. Vielä on selkeästi parannettavaa.
20 tai alle täydennyskoulutuspistettä – Nyt on todella tarpeen panostaa osaamisen ylläpitämiseen täydennyskouluttautumalla.

Käy tarkistamassa oma tilanteesi >>

Täydennyskoulutusta näkemisen ja silmäterveyden toimialalla valvoo ja ohjaa Optometrian Eettinen Neuvosto OEN. OEN-rekisteri on yli 20 vuotta toiminut toimialan virallisena omavalvontajärjestelmänä, aikanaan valvovan viranomaistahon kanssa suunniteltuna.

Minkälaisesta täydennyskouluttautumisen tasosta tulee vähintään huolehtia?

Viiden vuoden seurantajaksossa ammattiosaamistaan tulee pitää yllä, kehittää tai syventää vähintään 30 tunnin, kliiniseen optometriaan liittyvän koulutuksen, valmennuksen tai muun vastaavan täydennyskouluttautumisen avulla. Täydennyskoulutusten toteuttajat ja kouluttautuvat ammattilaiset huolehtivat omalta osaltaan siitä, että kouluttautuminen täyttää vaaditut kriteerit.

Yksi täydennyskouluttautumispiste vastaa yhden tunnin kouluttautumista. Keskimäärin kuusi tuntia kouluttautumista per vuosi pitää sinut minimirajalla. Tavoitteena toki on, että näkemisen ja silmäterveyden ammattilaiset kouluttautuisivat runsaasti enemmän kuin vain vaaditun minimin verran, sillä vähimmäistaso on enemmän kuin maltillinen. Kouluttautuminen on aina tae paremmalle osaamiselle.

Vuoden vaihteessa rekisteritiedoista putoaa aina vanhimman seurantavuoden täydennyskouluttautumisesta kerätyt pisteet pois. Tällä hetkellä elämme seurantajaksoa 2016–2021 ja rekisteristä löytyvä täydennyskouluttautumistilanteesi on ajan tasaista tietoa.

Optikoiden täydennyskouluttautuminen >>

Kouluttautuvan ohjeet >>

Koulutuksen järjestäjän ohjeet >>

OEN-rekisterissä tiedot pysyvät ajan tasalla – osoittaminen valvovalle viranomaiselle helppoa

OEN-rekisterin tietoja päivitetään ajoittain, terveydenhuollon ammattihenkilöitä valvovan viranomaisen, Valviran, laillistettujen optikoiden tietokannan avulla. Tällä hetkellä rekisterissä on noin 1 700 työikäistä optikkoa. ”Työikäisellä” tarkoitetaan alle 65v optikkoa ja tämä määrittely pohjautuu Valvirasta saatuihin päivitystietoihin. Täydennyskouluttautumistilanteen raportissa on kuitenkin mukana 1 842 optikon tiedot.

Rekisterissä on n.160 optikkoa, jotka ovat valmistuneet 10-35 vuotta sitten, eikä heillä ole OEN-recissä yhtään täydennyskoulutusta kirjattuna. On syytä olettaa, että nämä optikot eivät toimi optikon ammatissa tai ovat vaihtaneet alaa.

Jos olet vastavalmistunut optometristiksi tai olet jostain syystä ollut pidempään pois työelämästä tai toimialalta, huomioidaan tämä tilanne täydennyskouluttautumistilanteessasi.

OEN-rekisterin tehtävä:

  • optikon/optometristin täydennyskouluttautumisen tiedot pysyvät jatkuvasti ajan tasalla ja tarvittaessa tietojen osoittaminen valvovalle viranomaiselle on helppoa
  • työnantajat voivat toteuttaa lain edellyttämää seurantavelvoitettaan rekisterin avulla
  • terveydenhuollon asiakas löytää ammattitaitoiset optikot/optometristit rekisterin avulla
  • optikon/optometristin ammattioikeudet/täydennyskoulutuksella hankittu osaaminen löytyy rekisteristä