Yhdessä teimme töitä kohti maailman parasta näönhuoltoa – NÄE ry:n vuosi 2021

Tärkein tehtävämme on edesauttaa optisen kaupan ja yksityisen silmäterveydenhuollon toimijoiden toimintaedellytyksiä, edistäen samalla ihmisten elämänlaatua. Vuosi 2021 jäi taakse koronan sävyttämänä ja edunvalvonnan silmin korona näyttäytyi alalle kohdennettujen COVID-19 ohjeistuksien koostamisena, jatkuvana viranomaisyhteistyönä sekä alan aukioloedellytysten varmistamisena epävarmassa tilanteessa ja rajoitusten vaihdellessa. Koronan lisäksi optisen alan edunvalvontaa tapahtui myös muilla osa-alueilla monipuolisesti.  

Vaikuttavuutta yhteistyöllä erikoiskaupan puolesta 

Vuoden alussa liityimme jäseneksi – ja käynnistimme yhteistyön Erikoiskaupan liitto Etu ry:n kanssa. Suomalaisessa toimintaympäristössä on tällä hetkellä useita tekijöitä, jotka vaikeuttavat Suomesta käsin toimivien alan yritysten menestymistä kansainvälisessä kilpailussa. Linjasimme yhteistyössä erikoiskaupan keskeiset vaikuttamistyön tavoitteet: yrittämiseen ja työllistämiseen kannustava verotus, kasvun mahdollistava tasapuolinen toimintaympäristö, tulevaisuuden kasvun mahdollistavat innovaatiot sekä toimivat työmarkkinat. 

Kaupan kentällä tähtäimessämme oli lisäksi kuluttajansuojalain muutokset; teimme lausunnon uuden EU-direktiivin kansalliseksi soveltamiseksi ja sen ohjeistamiseksi. Lisäksi tuimme laajasti lääkinnällisten laitteiden asetuksen MDR:n voimaantuloa; lausuimme niin Fimeaan kuin EU-komissioon asiasta, toteutimme webinaarin ja tuimme jäsenyrityksiä rekisteröinneissä Fimeaan ja Eudamed-tietokantaan, tarvittaessa kädestä pitäen. 

Lisäksi vaikutimme aktiivisesti myös monien muiden erikoiskauppaan ja terveydenhuoltoon  liittyvien edunvalvontajärjestöjen, kuten Suomen Yrittäjien, Hyvinvointiala HALI ry:n, Kaupan liiton sekä Lääkäripalveluyritykset LPY:n, kanssa 

Tähtäimessä toimiva silmäterveydenhuolto 

Tavoitteemme on, että laadukkaat näkemisen ja silmäterveyden palvelut ovat tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti kaikkien suomalaisten saatavilla. Viime vuonna terveydenhuollon edunvalvontamme kohdistui alueuudistukseksi muuttuneen sote-uudistuksen toimeenpanoon ja aluevaaleihin vaikuttamiseen. Sote-vaikuttamista tehtiin tiiviissä yhteistyössä Lääkäripalveluyritykset LPY:n sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päättäjäviestintään keskittyvän Rud Pedersen Public Affairs konsulttiryhmän kanssa. Yhdessä osallistuimme valtakunnalliseen, sosiaali- ja terveysministeriö STM:n aluekierrokseen, jota myös oma yrittäjäjäsenistä muodostettu alueasiantuntijaverkostomme aktiivisesti tuki. 

Alueuudistuksen lisäksi muita vaikuttamisen osa-alueita viime vuonna olivat Kela-korvauksen säilyttämiseen silmälääkäripalveluissa ja optikon tekemiin silmätutkimuksiin liittyen, uuden asiakastietolain valmisteluun ja toimeenpanon liittyvä ohjeistus sekä terveydenhuollon hoitotakuun lyhentämistä seitsemään vuorokauteen koskevan lainsäädäntöuudistuksen valmistelu; kaikki merkittäviä uusia- tai muuttuvia asioita, joilla on vaikutusta myös optikkoliikkeissä tapahtuvaan silmäterveydenhuollon palvelutuotantoon. Terveydenhuoltoa koskien annoimme kaikkiaan kahdeksan virallista lausuntoa, joihin osaan liittyi myös kuulemistilaisuuksia. 

Koulutus ja osaaminen

Jatkuva koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat alamme peruskiviä. Vuonna 2021 järjestimme kaksi omaa tapahtumaa: virtuaalitapahtumana alan eurooppalaisen ykköstapahtuman, EAOO Helsinki 2021:n, yhteistyössä Euroopan Optometrian Akatemia EAOO:n ja Euroopan Optometrian Neuvosto ECOO:n kanssa. Lisäksi järjestimme yhteistyössä OAMK:n opiskelijaryhmän ja Suomen Piilolasiseuran kanssa toista kertaa hybriditapahtumana toteutetun Oulun Optometria Forumin. Yhteistyössä Suomen Optometrian ammattilaiset SOA ry:n kanssa ajoimme lisäksi optometrian tutkinto-ohjelman akkreditointia, sen suorittajalleen tuoman osaamisen yleiseurooppalaista tunnustamista. Lisäksi teimme hartiavoimin töitä OAMK:n uuden kliinisen optometrian maisteritutkinnon vakiinnuttamiseksi ja hakijamäärän kasvattamiseksi.  

Kiinteänä osana koulutuksen ja osaamisen kehittämistä teimme tiivistä yhteistyötä niin Metropolia AMK:n kuin Oulun AMK:n tutkinto-ohjelmien ja ylimmän johdon kanssa. 

Työ jatkuu

Vuonna 2022 keskitymme entistä selkeämmin vain optisen kaupan- sekä alaan kytkeytyvän terveydenhuollon sääntelyn seuraamiseen, analysoimiseen ja vaikuttamiseen. Optisen kaupan osalta ytimeen nousevat lääkinnälliset laitteet, henkilösuojaimet, lisäravinteet sekä kansainvälisestikin alaa puhuttava vastuullisuus. Terveydenhuollon painopisteet puolestaan käsittävät toimintayksiköiden, ammattihenkilöstön ja terveydenhuoltojärjestelmän- ja sen rahoituksen kehitykseen liittyvät kysymykset. 

Vuoden 2022 edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä rytmittää myös vahvasti myös kevään 2023 eduskuntavaaleihin valmistautuminen – alan edunvalvonnan silmin.