Tekoälypohjaiset silmätutkimuslaitteet yleistymässä – ”Voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö ei tunnista tilanteita, joissa laite tai ohjelmisto yksistään tekisi taudinmäärityksen tai arvioisi potilaan hoidon tarpeen” 

Tekoälyn hyödyntäminen silmäterveydenhuollossa yleistyy. Ensimmäisenä markkinoille ovat jo rantautuneet silmälasimääräyksen tekevät ohjelmistot sekä tekoälyn avustamana diabeettisten silmäsairauksien seulontatutkimuksia suorittavat silmätutkimuslaitteet. Tuotekehityksessä eri yrityksillä on diagnostiikkaohjelmistot myös glaukoomalle ja ikärappeumalle. Uuden teknologian myötä linjaukseen nousevat vastuukysymykset. 

Optikkoliikkeiden yhteydessä yritykset tuottavat luvanvaraisia yksityisen terveydenhuollon palveluja (mm. optikon palveluja, silmälääkärin palveluja). Luvanhaltija on siis yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottaja, jolla on lupa toiminnalleen eri toimipaikoissa.   

”Palvelujen tuottaja, jolla on yksityisen terveydenhuollon lupa, vastaa tuottamistaan palveluista lain edellyttämällä tavalla, mukaan lukien tutkimukset, hoidon arviointi, diagnosointi, potilastiedot ja potilastietojärjestelmät. Palvelujen tuottajan toiminnan on oltava asianmukaista ja potilasturvallista riippumatta siitä, mitä menetelmiä tai laitteita tällä on käytössään. Terveydenhuollon palveluja annettaessa on muun ohessa oltava asianmukaiset tilat ja laitteet”, Valviran lakimies Niina Keskitalo kertoo Valviran yksityisen terveydenhuollon lupahallinnon kannasta. 

Terveydenhuollon ammattihenkilölain säännökset on otettava huomioon kaikessa yksityisen terveydenhuollon lupaa edellyttävässä toiminnassa. Terveydenhuollon ammattihenkilölain mukaan laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö voi koulutuksensa, kokemuksensa ja tehtäväkuvansa mukaisesti aloittaa hoidon potilaan oireiden ja käytettävissä olevien tietojen sekä tekemänsä hoidon tarpeen arvioinnin perusteella. Terveydenhuollon ammattihenkilön on ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään. Palvelujen tuottajan on otettava muun ohessa edellä mainitut säännökset huomioon hyödyntäessään erilaisia laitteita/ohjelmistoja. 

”Voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö ei tunnista tilanteita, joissa laite tai ohjelmisto yksistään tekisi taudinmäärityksen ja/tai arvioisi potilaan hoidon tarpeen, vaan tämä on laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävä, joka viime kädessä vastaa toimintansa asianmukaisuudesta. Näin ollen ohjelmiston tai laitteen tarjoaja ei voi tuottaa terveydenhuollon palvelua, ellei terveydenhuollon ammattihenkilö ole ohjelmiston tai laitteen tarjoajan palveluksessa ja varmista potilaan taudinmäärityksen tai oireen mukaisen hoidon”, kertoo Keskitalo. 

Koska palvelumallit sekä ohjelmistojen ja laitteiden käyttötapaukset voivat olla hyvin moninaisia, Valvira harkitsee tarvittaessa tapauskohtaisesti luvan tarpeen ja luvan tarvitsevan osapuolen.