Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta tulee voimaan alkuvuodesta 2024 – millaisia muutoksia alan toimijoille on odotettavissa?

1.1.2024 astuu voimaan uusi laki, joka sääntelee potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestämistä, riippumattomuutta, kelpoisuutta ja tehtäviä. Lisäksi laissa käsitellään henkilötietojen käsittelyä.

Toimialalla työskentelevien on otettava huomioon, että nykyisten asiamies-nimikkeiden sijaan käytetään jatkossa sukupuolineutraaleja nimityksiä: potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien vastuut vastaavat pitkälti nykyisten potilas- ja sosiaaliasiamiesten vastuita. Heidän tehtävänään on muun muassa neuvoa potilaita, asiakkaita ja heidän läheisiään, avustaa muistutusten tekemisessä sekä tiedottaa oikeuksista. Lisäksi heidän tulee seurata potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä sekä laatia siitä vuosittainen selvitys toiminnan järjestäjälle.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminta järjestetään julkisena palveluna

Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki vastaavat potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestämisestä sekä julkisessa että yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja varhaiskasvatuksessa. HUS-yhtymä vastaa potilasasiavastaavien toiminnasta omassa terveydenhuollossaan.

Yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat eivät enää järjestä potilasasiamiestoimintaa omilla toimintayksiköillään, mutta heidän tulee informoida potilaitaan mahdollisuudesta tehdä muistutus, käsitellä saapuneet muistutukset ja raportoida palvelujensa omavalvonnasta. Tavoitteena on yhdenmukaistaa potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa.

Kuten Näkeminen ja Silmäterveys NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast asian ilmaisee: ”NÄE ja sen edeltäjät ovat pitkään tuottaneet yrityksilleen potilasasiamiespalvelun. Nyt tämä aika kausi päättyy, kun toiminta siirtyy hyvinvointialueille.”

Jatkossa Valvira ylläpitää valtakunnallista rekisteriä potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa valvovat aluehallintovirastot ja Valvira, kuten tällä hetkelläkin.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan laatua parannetaan lisäämällä nimettyjen vastaavien määrää, jotta palvelua on tarjolla potilaiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Jokaiselle toiminnalle tulee nimetä pääsääntöisesti myös vastuuhenkilö. Vastaavien riippumattomuus ja puolueettomuus tulee varmistaa heidän hoitaessaan tehtäviään.

Jokainen potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestäjä vastaa oman toimintansa asiakirjojen rekisteröinnistä ja dokumentoinnista. Tietojen dokumentointia ja rekisteröintiä koskevia säännöksiä sekä Valviran rekisteröintivelvollisuutta koskeva säännös astuu voimaan viimeistään 1.1.2025. Lisäksi siirtymäsäännöksellä varmistetaan, että nykyiset potilasasiamiehet voivat jatkaa tehtävissään uusista kelpoisuusvaatimuksista huolimatta.

“Kun potilasasiavastaavan toiminta muuttuu vuoden alusta ulkopuoliseksi viranomaistyöksi, optikkoliikkeiden on hyvä varmistaa omat toimintatapansa ongelmatilanteiden varalta”, Tast muistuttaa.