Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskeva sääntely uudistuu – uusi laki astuu voimaan 1.1.2024  

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä eli uusi asiakastietolaki kokoaa yhteen säädökset, jotka koskevat tietosuojaa ja salassapitoa, tiedonsaantioikeuksia ja asiakastietojen luovutusta, asiakas- ja potilasasiakirjoja sekä valtakunnallisia tietojärjestelmiä ja tiedonhallinnan ohjausta. Laki muodostaa yhtenäisen ja kattavan kokonaisuuden. Samalla uusittu laki korjaa nykyisen sääntelyn puutteita.  

Ensi vuoden alussa voimaan astuvalla uudella asiakastietolailla tähdätään yhtenäistämään asiakastietojen käsittelyä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä helpottamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja toteuttamista. Uusi lainsäädäntö tuo mukanaan muutoksia erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten oikeuteen saada tietoja sekä asiakas- ja potilastietojen luovuttamiseen sote-palveluntarjoajien välillä. 

Laki myös tarkentaa, mitä potilastietoja jokaisella käynnillä terveydenhuollon ammattihenkilön tulee kirjata. Malli käytännössä edellyttää rakenteisen kirjaamisen tietosisältöjen käyttöä kaikessa kirjaamisessa. Se myös vie lakipykälän tasolle nykyisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määräyksen, jonka mukaan potilastiedot saa kirjata Kanta-palveluun vain rakenteisessa muodossa. 

Asiakastietojen käsittely yhdenmukaistuu 

Uudessa laissa pyritään yhdenmukaistamaan ja selkeyttämään asiakas- ja potilastietojen luovutukseen ja tiedonsaantioikeuksiin liittyvää sääntelyä. Lisäksi laki parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon eri osapuolten välistä tiedon saamisen oikeutta ja määrittelee selkeämmin, miten tietoja tulee käsitellä moniammatillisessa yhteistyötilanteessa. 

Säännökset asiakastietojen ja asiakasasiakirjojen käsittelystä tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja järjestelmän kehittämistä sekä pyrkimystä integroida sosiaali- ja terveyspalvelut saumattomaksi kokonaisuudeksi, joka hyödyttää asiakasta. 

Lakimuutoksien ansiosta lääkityslista voidaan toteuttaa 

Asiakastietolain yhteydessä on tehty muutoksia myös useisiin muihin lakeihin. Lääkemääräyslakiin tehdyt muutokset mahdollistavat sen, että Kanta-palveluiden reseptikeskukseen voidaan toteuttaa valtakunnallinen lääkityslista. Tämä lista mahdollistaa ammattilaisille sekä potilaille itselleen potilaan käytössä olevan lääkityksen näkemisen. Muutokset, jotka on tehty muihin asiaan liittyviin lakeihin, ovat pääosin teknisiä luonteeltaan. 

Aiheesta lisää: 

Lakimuutokset luovat paremman pohjan sote-tietojen ja Kanta-palvelujen hyödyntämiselle (STM:n, THL:n ja Kelan kolumni 25.11.2022)  
 
Asiakas- ja potilastietojen käyttöoikeuksia koskevaa soveltamisopasta on päivitetty (STM:n tiedote 20.2.2023) 

Sote-asiakastietoja koskevan sääntelyn uudistaminen (hankeikkuna)