ECOO: Kuskin paikalla muutoksessa

Kuinka ECOO ohjaa näkövaatimusten yhdenmukaistamista Euroopassa?

Koska näkökyvyllä on suora vaikutus ajokykyyn, ovat Euroopan optikot ja optometristit avainasemassa liikenneturvallisuuden turvaamisessa. He ovat usein näköongelmaisten ensimmäinen yhteydenottokanava, minkä vuoksi ajaminen ja näkeminen ovat ECOO:lle (European Council of Optometry and Optics) tärkeitä. Tehtävä on selkeä: ECOO ajaa yhtenäisiä koko Euroopan Unionin (EU) kattavia näkövaatimuksia liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ja korostaa optikoiden ja optometristien korvaamattoman arvokasta roolia näiden vaatimusten asianmukaisen noudattamisen varmistamisessa. Euroopan komissio on sitoutunut puolittamaan tieliikennekuolemien määrän vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi on jo otettu merkittäviä askeleita kuten yhteiskunnan osallistaminen (esim. Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja) sekä lainsäädännölliset keinot. Komission ajokorttidirektiivi sisälsi yhdenmukaiset eurooppalaiset vaatimukset ajokortin hankkimiseksi ja linjasi, että näkökyky vaikuttaa ajokykyyn. Direktiivin lääketieteellinen liite määrittelee lisäksi perusvaatimukset kuljettajan näkökyvylle. EU:n jäsenvaltioilla oli vuoteen 2013 saakka aikaa muokata direktiivi kansallisiksi laeiksi ja komissio tarkastelee parhaillaan, missä laajuudessa tämä on toteutunut.

Komission pyrkimyksistä huolimatta viimeaikaiset tutkimukset yksittäisten valtioiden järjestelmistä ajokortin hankintaan ja uusintaan liittyen osoittavat valitettavasti, että kansalliset käytänteet kuljettajan näkökyvyn seulomiseksi vaihtelevat runsaasti. ECOO:n jäsenille toteutetussa kyselytutkimuksessa todettiin, että jäsenvaltioiden välillä on eroja siinä, millaisia näkökyvyn mittaustapoja ajokorttia hankittaessa käytetään (näkökyvyn arviointi, näkökentät, lisämittaukset tai rekisterikilven lukukyvyn itsearviointi) ja siinä, mikä ammattikunta vastaa arviointien suorittamisesta. Esimerkiksi, optometristit/optikot ovat vastuussa esiarvioinnin suorittamisesta vain kuudessa valtiossa tutkituista 29 valtiosta (mukaan lukien EU:n kuulumattomat valtiot).

Yhdenmukaisuuden puute autolla ajamisen näkövaatimusten soveltamisessa eri EU:n maissa on huolestuttava. On aika lopettaa toistuvien epäjohdonmukaisuuksien sivuuttaminen ja ryhtyä toimiin. Miten siis tästä eteenpäin?

ECOO keskittyy kolmeen eri lähestymistapaan:

1. EU:n tasolla ECOO edistää ajokorttidirektiivin lääketieteellisen liitteen päivittämistä. Direktiiviin tulisi kuulua lauseke, jossa edellytetään näkövaatimusten uudelleenarviointia ajokorttia uusittaessa. Tätä pidetään usein työläänä, mutta se on erityisen tärkeä, koska uusimisajankohtien välillä on usein kymmeniä vuosia ja kuljettajat eivät välttämättä ole tietoisia näkökenttänsä tai näkötarkkuutensa heikkenemisestä tai pimeänäkönsä puutteesta (yöaikaan). Lisäksi, ECOO pyrkii johdonmukaisuuteen edistämällä tehokkaan näönarvioinnin ja näöntarkkuuden arviointimenetelmien yhdenmukaistamista. Yksi tärkeistä tekijöistä tämänkaltaisessa yhdenmukaistamisessa on se, että arvioinnin suorittavat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaiset.

2. ECOO ja sen jäsenet yhdessä eri jäsenvaltioiden kanssa pyrkivät edistämään yhteisymmärrystä siitä, että perinteinen rekisterikyltin tunnistamiskoe ei ole yksinään tarkka ajoneuvon ajamiseen vaadittavan näkökyvyn mittaustapa. Tämä testi on yhä yleinen tapa testata näöntarkkuutta useissa maissa, vaikka testi ei täytäkään ajokorttidirektiivissä määriteltyjä vaatimuksia.

3. Tietoisuuden lisääminen hyvän näkökyvyn vaatimuksiin liittyen on avain liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. ECOO pyrkii valistamaan kuljettajia ajokyvyn merkityksestä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. ECOO pyrkii myös varmistamaan, että sekä päättäjät että autoilijat ymmärtävät, miten optikot ja optometristit voivat auttaa kuskeja pysymään tiellä. Optikot ja optometristit kun ovat usein ensimmäinen ja matalan kynnyksen yhteyspiste kansalaisille. Paljon on tehtävä ennen kuin näistä välttämättömistä muutoksista tulee totta. ECOO haastaakin kaikki sidosryhmät levittämään viestiä ja tukemaan näitä pyrkimyksiä. Lisätietoja autolla ajamisen näkövaatimuksista Euroopassa on saatavilla ECOO:n verkkosivuilta löytyvästä konsensusasiakirjasta (ecoo.info).

 

Näe-lehti julkaisee sarjan ECOO:n (European Council of Optometry and Optics) tuottamia artikkeleja, joissa kerrotaan järjestön toiminnasta ja alan kehityksestä Euroopassa.

The European Council of Optometry and Optics (ECOO) on eurooppalainen järjestö, joka edustaa 25 eri maan optometristejä ja optikoita. Sen tavoitteena on edistää silmäterveyttä yli rajojen ja yhdenmukaistaa optometrian ja optiikan kliinisiä ja koulutusvaatimuksia kaikkialla Euroopassa. Lisätietoja ECOO:sta saat osoitteesta www.ecoo.info.