Optikkoliikkeiden toimintaan vaikuttavat lakimuutokset astuivat voimaan vuoden alussa

Vuodenvaihde toi mukanaan merkittäviä muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa, asiakastietojen käsittelyssä ja potilasvastaavien toiminnassa. Uudet lait tavoittelevat palvelujen laadun parantamista, tiedonkäsittelyn yhdenmukaistamista ja potilasturvallisuuden vahvistamista. Tässä koosteartikkelissa käsitellään näitä kolmea keskeistä lakimuutosta, jotka astuivat voimaan vuoden 2024 alusta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonta muuttui vuoden alusta: Mitä uusi valvontalaki tarkoittaa?

Vuoden 2024 alusta voimaan astunut valvontalaki yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon valvontasäädökset yhdeksi laiksi. Lain tavoitteena on yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sääntelyä ja parantaa palvelujen laatua ja potilasturvallisuutta. Uusi laki vaikuttaa kaikkiin palveluntuottajiin, julkisiin ja yksityisiin, ja yhdenmukaistaa niiden toimintaedellytyksiä sekä rekisteröintiä.

Lakimuutoksella kaikki palveluntuottajat saadaan saman valtakunnallisen rekisterin piiriin. Palveluntuottajien on rekisteröidyttävä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteriin, ja rekisteröintiä valvovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot. Rekisteröinti edellyttää, että palveluntuottaja ja palveluyksikkö täyttävät niille säädetyt taloudelliset, toiminnalliset ja hallinnolliset edellytykset. Optikkoliikkeiden- ja silmälääkärivastaanottojen osalta vaatimukset säilyvät ennallaan.

Omavalvontasuunnitelman merkitys kasvaa, ja palveluntarjoajien on vastattava omasta laadusta, turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta. Palveluntuottajilla tulee olla omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palveluntuottajan tarjoamat palvelut ja joiden toteuttamisesta palveluntuottaja ja vastuuhenkilö ovat vastuussa.

Huomioitavaa on, että uuden valvontalain myötä käsitteet muuttuivat:
1. Palveluyksiköllä voi olla useampi toimipaikka (esim. 2 kaupungeittain), mutta silti tarvitaan vain yksi omavalvontasuunnitelma.
2. On mahdollista sopia, että yksi palveluntuottaja toimii vastaavana.

Lue lisää täältä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskeva sääntely uudistui – uusi laki astui voimaan 1.1.2024   

Uusi asiakastietolaki astui voimaan vuoden 2024 alusta ja yhdisti eri säädökset asiakastietojen käsittelystä, tietosuojasta, salassapidosta ja tiedonsaantioikeuksista. Laki pyrkii yhdenmukaistamaan asiakastietojen käsittelyä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja helpottamaan palvelujen järjestämistä ja toteuttamista.  

Laki tuo muutoksia erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten oikeuteen saada tietoja sekä asiakas- ja potilastietojen luovuttamiseen sote-palveluntarjoajien välillä. Lisäksi laki tarkentaa potilastietojen kirjaamista ja edellyttää rakenteista kirjaamista. Asiakastietojen käsittelyä pyritään yhdenmukaistamaan ja selkeyttämään, ja laki määrittelee selkeämmin tiedonkäsittelyn moniammatillisissa tilanteissa. Muutoksilla pyritään parantamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integraatiota ja asiakkaan hyötyä. 

Lue lisää täältä 

Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta tuli voimaan alkuvuodesta 2024 – millaisia muutoksia alan toimijoille? 

Vuoden 2024 alussa voimaan astui myös laki, joka säätelee potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa sekä henkilötietojen käsittelyä. Uusi laki korvaa aiemmat asiamies-nimikkeet sukupuolineutraaleilla nimityksillä, kuten potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava. Nämä vastaavat pitkälti nykyisten potilas- ja sosiaaliasiamiesten tehtäviä, mutta uusi laki tuo mukanaan muutoksia toiminnan järjestämiseen ja vastuiden määrittelyyn.  

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminta järjestetään julkisena palveluna, ja hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki vastaavat niiden toiminnan järjestämisestä. Yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat eivät enää järjestä potilasasiamiestoimintaa omilla toimintayksiköillään, mutta heidän tulee informoida potilaitaan muistutusten tekemismahdollisuudesta. Lakimuutokset pyrkivät parantamaan potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan laatua lisäämällä vastaavien määrää ja nimittämällä vastuuhenkilöt. Valvira ylläpitää vastaavien rekisteriä, ja toimintaa valvovat aluehallintovirastot ja Valvira. 

Lue lisää täältä